߁
ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.
߂
ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.
߃
ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.
߄
ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬.
߅
ߊ߲ ߧߴߌߟߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫.
߆
ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߞߊ߲߬.
߇
ߌ ߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߐߣߍ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߞߏ߫ ߕߍ߫.