߁
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߣߐ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߤߙߌߓߊߤߙߌߓߊ߫.
߂
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߏ߬ ߕߐߙߐ߲߫ ߕߊߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲߬ߞߙߎ߬ߜߍ ߘߐ߫ ߗߊߙߏ߫.
߃
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߬ ߛߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߔߙߌ߫.
߄
ߞߊ߬ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߘߙߎ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߕߎߕߎ߫.
߅
ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߕߍߡߊ߬ ߔߙߊߎ߫.
߆
ߤߊ߲߫߸ ߡߐ߱ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߋ߬.
߇
ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫.
߈
ߊ߬ ( ߣߌ) ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߘߐ߫.
߉
ߊ߬ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߓߊ߲߫ ߢߊ ) ߟߐ߲߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟.
߁߀
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ( ߡߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫).
߁߁
ߤߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߘߋ߬؟.