߁
ߤߋ߫ ߖߛߎ߬ߞߟߎ߬ߟߊ.
߂
ߡߋ߬ߘߋ ߦߋ߫ ߖߛߎ߬ߞߟߎ߬ߟߊ ߘߌ߫؟.
߃
ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߖߛߎ߬ߞߟߎ߬ߟߊ ߟߊ߫؟.
߄
ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߝߙߌߝߙߌߟߋ߲߫ ߟߊߖߋߙߌߣߍ߲.
߅
ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߝߏ ߘߓߐߣߍ߲.
߆
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߟߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߘߊ߫߸
߇
ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߓߊߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫.
߈
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߟߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߍߦߊ߫ ߘߊ߫߸
߉
ߏ߬ ߘߊ߯ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߥߎߟߎ߲ߞߘߐߟߊ ߘߌ߫.
߁߀
ߖߐ߲߫ ߞߵߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫؟.
߁߁
ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ ( ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬) ߞߟߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.