߁
ߥߊߛߏ߫ ߢߐ߲߯ߠߊ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߘߐߜߊ߬ ߝߎߚߎ߫.
߂
ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߃
ߤߊ߲߫߸ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫.
߄
ߏ߬ ߞߐ߫ ߤߊ߲߫߸ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫.
߅
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊ߲߫߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߛߎߋ ߢߊ ߞߊ߲߬.
߆
ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.
߇
ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߛߊ߬ߟߌ߬ߛߎߋ ߢߊ ߞߊ߲߬ ߔߊߞߌߛߊ ߟߊ߫.
߈
ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߣߍߡߊ ( ߟߎ߫ ) ߡߊ߬.