߁
ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߙߎ߬ߕߌ߬ߟߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߦߋ߫.
߂
ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫.
߃
ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߘߎߡߊ߫ ߟߊ߫.
߄
ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߘߐ߬ߓߍ߬ߘߍ߲߬ߛߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.
߅
ߖߐ߲߫ ߞߵߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߘߐ߬ߓߍ߬ߘߍ߲߬ߛߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߊ߫؟.
߆
ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߫ ߡߍߣߍ߲ߣߍ߲߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߇
ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߛߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬.
߈
ߏ߬ ߘߊ ߜߊߛߏ߲ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬.
߉
ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߜߙߏߎ߫.