߁
ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟.
߂
ߊ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߢߡߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟.
߃
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߣߐ߬ ߓߌ߮ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬.
߄
ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߏ߲ߓߏ߲߫ ߣߊ߰ߘߌ߬ߝߘߊ߬ ߓߙߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫.
߅
ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߢߊ߯ߡߊ߫ ߞߟߊ߫ ߢߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬.