߁
ߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫.
߂
ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫.
߃
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߘߡߊߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬.
߄
ߒ߬ߓߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߅
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߘߐ߫.
߆
ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߦߌߘߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߇
ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.