߁
ߊ. ߟ. ߙ. ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߠߊ߫.
߂
ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫߸ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߟߊ߫.
߃
ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߢߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߕߌ߮ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߛߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
߄
ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.
߅
ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߙߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ ߊ߬ߟߋ߬ ( ߊߟߊ߫) ߡߊ߬؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ( ߊߟߊ߫) ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߕߊ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫، ߓߊߏ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬.
߆
ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߝߴߏ߬ ߘߊߦߟߌߡߍߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ (ߞߍ߲ߘߍ) ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ( ߛߎ߭ ) ߓߙߌ߬ ߦߙߐ ߟߐ߲߫، ߓߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߞߣߐ߫ ߞߐߚߐ߫.
߇
ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߕߘߍ߬ ߖߌ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߗߋߥߊߟߌ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߞߎߣߎ߲ߕߐ߫ ߟߋ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߡߐ߱ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ( ߌ ߗߋ߫ ߞߊ߲) ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ.
߈
ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊߕߏߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߦߙߌߞߕߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ( ߣߊ߬ߟߌ ) ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫؟ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊߦߟߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߉
ߊ߲ ߓߊ߯ ߡߐ߱ ߛߎ߬ߡߎ߲ߛߎ߬ߡߎ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߤߋ߯ ߸ ߖߋ߰ߕߍ߰ߓߊ߰ߕߐ ߣߌ߫ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߓߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.
߁߀
ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߎ߬ߡߎ߲ߛߎ߬ߡߎ߲߬ ߣߍߡߊ ߟߊ߫ ߕߙߐ ߡߊ߰ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߏ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߥߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߒ ߠߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߤߋ߯ ߸ ߖߍ߰ߙߍ߬ߕߐ ߣߌ߫ ߥߊߛߏߟߊ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.
߁߁
ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ.
߁߂
ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߌ ߦߴߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߛߌߛߌ ߦߋ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ ߟߴߊ߬ ( ߟߊߛߋ ߘߐ߫) ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߓߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߝߍ߬، ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߮ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.
߁߃
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߰ ߝߐߘߊ߫ ߕߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߬ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ( ߞߍ) ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߡߊߣߐ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫.
߁߄
ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.
߁߅
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߝߍ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ( ߞߐ߲)߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߘߊߖߊ߯.
߁߆
ߝߏߦߌ߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߊ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߝߋ߲߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߕߌߢߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߘߌ߫.
߁߇
ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߔߊߞߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߛߙߋ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ( ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ) ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߝߣߊ߫߸ ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߕߘߍ߬ ߢߍߓߊ߮ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ( ߘߐ߬ߛߊߙߌ ) ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߊ ߟߴߏ߬ ߦߟߌߡߊ߬، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫.
߁߈
ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߓߊ߮ ߕߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߟߐ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߬؟.
߁߉
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߎ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߡߊ߬.
߂߀
ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߬ߞߏ߬ߙߌ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬߸ ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߓߊߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߠߊߣߐ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߂߁
ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫.
߂߂
ߞߎߛߎ߲߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߢߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫.
߂߃
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߡߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߊߎ߫.
߂߄
ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߝߎߦߋ߲ ߣߌ߫ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ( ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߍ߬)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߡߊ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ( ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߍ߬)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߘߐ߫) ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.
߂߅
ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬߸ ( ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ) ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߰ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫.
߂߆
ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߸ ߓߊ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.
߂߇
ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߡߴߌ ߦߋ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߸ ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߦߴߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߖߌ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߌ߬ߛߡߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ߬ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߝߊ߲߭ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߂߈
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬، ߊߟߎ߫ ߢߊ߲߫ ߕߍ߫ ߓߊ߬߸ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߊߞߌ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒߛߐ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ( ߊ߰ ߕߘߍ߬ ) ߏ߬ ߞߏߢߊ ߓߘߊ߫ ߘߐߝߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߜߏߦߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟.
߂߉
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߴߊߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫، ߓߊ ߒ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߒ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ( ߒ ߡߊ߬ ) ߝߋߎ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߢߊ߫ ߓߘߍ߫ ߡߊ߬ )߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߃߀
ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߒߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.
߃߁
ߒߠߋ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߸ ߒߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߒ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌߘߐ߫ ߸ ߒ ߝߊ߲߭ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ( ߞߍ߫) ߕߎ߬ߡߊ.
߃߂
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߸ ߌ ߓߘߴߊ߲ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߞߵߊ߲ ߘߊߘߐߖߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߛߍߞߛߍ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߴߌ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߴߊ߲ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߣߵߏ߬ ߘߴߊ߲ ߞߊߡߊ߬ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߃߃
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬ ߣߴߏ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߞߏ߬ߙߌ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.
߃߄
ߣߌ߫ ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߌ߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߞߣߐߜߍߦߊ ߕߍ߫ ߞߏߢߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߟߌ߬، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.
߃߅
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫߸ ߒ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߒߠߋ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.
߃߆
ߦߟߌߘߏ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߊߣߵߌ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߘߋ߬.
߃߇
ߌ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߊ߲ ߢߊߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߊ߫، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߐ߬ ߒ ߡߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ (ߏ߬ ߞߐ߫)߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߌߘߐߕߏߕߐ߫ ߟߋ߬ ( ߝߐ߬ߝߐ ߘߐ߫) ߕߋߜߊ߫.
߃߈
ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߊߘߊ߲ ߠߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߦߟߍ߫، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߫ ߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߦߟߍ߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߲ ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬.
߃߉
ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߓߋ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬.
߄߀
( ߦߟߍߓߐ ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫ ߘߴߌߘߐ߫) ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊߞߎ߲ߘߊ ߝߙߎߝߙߎ߫ ( ߖߌ ߟߊ߫ )، ߊ߲ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߕߊ߬ ߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ، ߝߏ߫ ( ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ ) ߞߎߡߊ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ( ߟߎ߬) ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ ߌ ߝߍ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫.
߄߁
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ( ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߍ߬ߟߍ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߣߴߊ߬ ߓߍߟߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߥߐ߫ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.
߄߂
ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߬، ߣߎߤߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߬ߣߍ߲߫ ( ߝߊ߲߭ ߘߏ߫) ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߋ߱ ߸ ߣߊ߬ ߦߍ߬ߟߵߊ߲ ߝߍ߬ ߘߋ߯ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬.
߄߃
ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߒ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߖߌ ߡߊ߬، ߣߎߤߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߓߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߤߌߣߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߊߜߊ߫߸ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߍ߫ ߕߏߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߄߄
ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߌ ߖߌ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߌߟߋ߬ ߘߎ߱، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߌ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߌߟߋ߬ ߛߊ߲، ߏ߬ ߞߍ ߖߌ ߖߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊߟߌߢߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫، ߞߎߟߎ߲ ߓߍߟߍ߲߫ ߘߊ߫ ߖߎߘߌ߫ ( ߞߐ߲߬ߞߍ ) ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߦߌߟߡߊߖߊ߲߰ߧߊ߫ ߔߏ߲߫.
߄߅
ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߦߋ߫ ߒ ߞߐߙߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߕߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌߟߊ ߘߌ߫.
߄߆
‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߕߴߌ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߕߙߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߌ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߢߊߟߐ߲߫، ߒߠߋ ߦߴߌ ߟߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߞߎ߲߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߄߇
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߌ ߕߙߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߒ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߢߊߟߐ߲߫، ߤߊ߲߫߸ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߒ ߡߊߞߕߏ߫ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ( ߘߏ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ )߸ ߒ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߄߈
ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߸ ߖߌ߰ ߖߐ ߘߌ߫ ( ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ) ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߘߴߌ ߣߴߌ ߝߍ߬ ߡߊ߲ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߖߐ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߌߣߊ߬ ߡߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊ߲ ߓߟߏ߫.
߄߉
ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߌ ߣߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߘߍ߬ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߓߊ ߞߏߟߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߅߀
ߊ߲ ߞߊ߬ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫.
߅߁
ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒ ߕߴߊ߬ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߛߙߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߒ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߘߊ߲߫، ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.
߅߂
ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ ߠߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߙߐߕߐߕߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߎ߯ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߘߐ ߞߊ߲߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߅߃
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߸ ߌ ߡߊ߫ ߣߵߊ߲ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ߫ ߘߌ߫ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߊ߲ ߕߍ߫ ߒ߬ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߜߎ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.
߅߄
ߊ߲ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߰ ߌ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫ ( ߞߵߌ ߝߊ߬ߕߐ߬ߦߊ߫)، ߤߎ߯ߘߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߅߅
( ߥߎߦߊ߫ ߡߊ߯ߙߌ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ( ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ) ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߒ ߘߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߫ ߒ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߫ ߠߋ߬.
߅߆
ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߓߊ ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߋ߲ߛߌ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫، ߤߊ߲߫߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬.
߅߇
ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߒ ߗߋߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߎ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߕߙߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏ ߓߍ߯ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߅߈
ߊ߲ ߠߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߯ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߠߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߡߊ߬.
߅߉
ߊ߯ߘߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ (ߛߋߓߊ߯ߦߊ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߘߋ߲߬ߘߋ߬ߙߎ߬ ߞߊߝߋߜߍߟߍ߲ ߘߊ߬ߡߊ ߞߐ߫ ߛߊ߫.
߆߀
ߘߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫. ߤߋ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߫ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߜߎ ߦߙߐߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫߸ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
߆߁
ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߛ߫ߊ߯ߟߌߤߎ߫ ߝߣߊ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊߟߎ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ( ߊߘߡߊ߫ ߘߊ߲ ߘߐ߫) ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߓߊ ߒߡߊ߰ߙߌ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߖߋ߬ߓߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫.
߆߂
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߛ߫ߊ߯ߟߌߤߎ߫ ߸ ߌ ߕߘߍ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߖߋ߰ߦߊ߬ߕߌ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫، ߌ ߦߴߊ߲ ߜߍ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫؟ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߞߟߌߞߏ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߞߎߛߎ߲߫.
߆߃
ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߢߊ߲߫ ߕߍ߫ ߓߊ߬߸ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߊߞߌ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߐ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߞߎ߬ߕߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬؟ ߊߟߎ ߕߍߣߊ߬ ߒ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߟߊ߬ߓߣߐ߬ߟߌ.
߆߄
ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍߡߛߏ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߰ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߊ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ( ߥߊߡߌ߫ ).
߆߅
ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߥߙߐ߬ߛߐ ߟߎ߫ ߕߍ߰ ߟߋ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߞߣߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߓߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߦߟߌߡߊߜߏߦߊ߫ ߞߊ߲߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.
߆߆
ߊ߲ ߠߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛ߫ߊߟߌߤߎ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߯ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߯ߦߡߊ ߡߊ߬، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߆߇
ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߟߊߜߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ (ߛߎ߭ ߘߌ߫ ߔߐߍ߯).
߆߈
ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߤߋ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߜߎ ߦߙߐߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߔߏ߲߫.
߆߉
ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ( ߌ ߣߌ߫ ) ߖߐ߫، ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ( ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ) ߖߐ߫، ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎߙߊߣߍ߲߫ ߦߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.
߇߀
ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߟߌ߬ ߘߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߌ߬ߡߛߌ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߒ߬ ߗߋߣߍ߲߫ ߟߎߕߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߞߊߡߊ߬.
߇߁
ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߦߟߍ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ( ߊ߬ ߡߏߦߌߞߏ ߟߊ߫ ) ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߞߐ߫.
߇߂
ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߙߊ߫ ߓߎ߰ߘߌ߬ ߦߋ߫ ߸ ߌ߬ߦߏ߯ ߒߠߋ ߡߏߦߌ߫ ߸ ߒߠߋ ߡߛߏ߬ߞߘߐ߬ߕߐ؟ ߒߗߍ߬ ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ ߞߘߐ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫؟ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬߹.
߇߃
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߞߓߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ ߓߏ߲߫ ߘߏ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߥߍ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ߫ ߘߌ߫.
߇߄
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߜߊ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߘߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߟߊߝߎߟߌ ߛߍߥߊ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߞߏ ߘߐ߫.
߇߅
ߤߊ߲߫߸ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߇߆
ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫߸ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ( ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߞߏ ) ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߓߊ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߸ ߛߊ߬ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫.
߇߇
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߟߎߕߌ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߏߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߇߈
ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߌߞߘߐ߫، ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߝߍ߬)، ߟߎ߯ߕߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߠߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫، ߋ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߗߍ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߕߴߊߟߎ ߘߐ߫؟.
߇߉
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߜߎ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߌ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬.
߈߀
ߟߎ߯ߕߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߒ ߠߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒ ߝߙߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ (ߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬ ߛߍ߲).
߈߁
ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߌ ߡߊ߬، ߌߟߋ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߌ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߎ ߕߐ߬ ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߞߐߝߍߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߌ ߡߏ߬ߛߏ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ ߢߐ߲߰ ߓߍߣߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߜߏߦߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߘߏ߲߬ ߡߊߣߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߓߊ߬؟.
߈߂
ߊ߲ ߠߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߴߊ߬ ߞߘߐߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߓߍ߬ߙߍ ߟߊߛߏ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߣߊ߰ߘߌ߬ߝߘߊ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐߟߊ ߘߐ߫.
߈߃
ߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߲߫ ߖߊ߲߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߝߟߐ߫).
߈߄
ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊߘߌߦߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߓߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߟߊߘߛߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߒ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߝߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߔߘߋߞߎ߬.
߈߅
ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߟߝߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߬ߣߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߊߛߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߈߆
ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ( ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ) ߕߏߕߊ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫، ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.
߈߇
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߓߎ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߴߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߒ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߞߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߜߍ߫ ߘߌ߫߹.
߈߈
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߢߊ߲߫ ߕߍ߫ ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߊߞߌ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߐ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߒ ߣߐ߬ ߊߟߎ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߒ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߟߊߝߴߏ߬ ߘߐ߫، ߒ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߍ߬ ߝߏ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߒ ߘߴߏ߬ ߟߊߣߐ߬ ߸ ߒ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߕߍ߫ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫߸ ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.
߈߉
ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߛߐ߲߬ߡߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߞߊ߬ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛ߫ߊ߯ߟߌߤߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ، ߟߎ߯ߕߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߭ ߡߊ߲߫ ߖߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫.
߉߀
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬، ߓߊ ߒߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߬ ߘߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.
߉߁
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߓߎ߫ ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߝߊ߲߭ ߦߴߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߴߊ߲ ߕߍߡߊ߬، ߤߊ߲߫߸ ߣߴߌ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߌ ߡߊߝߊ߲߬ߝߊ߲߬ ߞߓߊ ߟߊ߫، ߌ ߟߊ߫ ߞߏ ߜߌߟߌ߲ߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ߒ߬ߡߊ߫ ߟߋ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫.
߉߂
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߌ߬ߦߏ߯ ߒߠߋ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߜߟߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߵߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߕߐߞߏ ߘߌ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫؟ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߣߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߔߘߋߞߎ߬.
߉߃
ߊ߬ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߜߋ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߍߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߖߐ߫ ߸ ߒ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߖߐ߯ߟߌ߫.
߉߄
ߊ߲ ߠߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߓߎ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߯ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ (ߛߎߡߊߣߍ߲ ) ߞߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߟߊߜߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߔߐߍ߫.
߉߅
ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߡߊߘߌߦߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߦߙߐߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߔߏ߲߫ ߸ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.
߉߆
ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߗߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߉߇
ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬.
߉߈
‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ ߟߐ߫، ߘߌ߫ ߦߙߐ߫ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߓߍ߫ ߘߌߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.
߉߉
ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫، ߛߐߝߋ߲߫ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߓߍ߫ ߛߐߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߓߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.
߁߀߀
ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߋ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ( ߦߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ) ߡߎߣߎ߲߬، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߍ߲߫ ( ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߓߙߌ߫ ).
߁߀߁
ߊ߲ ߡߊ߫ ߓߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߘߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߎ߯ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߏߒߘߐ.
߁߀߂
ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߘߊߘߐ߫، ߤߊ߲߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫.
߁߀߃
ߕߊ߰ߛߌߞߏ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߡߍ߲ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߢߍ߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߏ߲ ߘߌ߫.
߁߀߄
ߊ߲ ߕߍ߫ ( ߟߏ߲) ߏ߬ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߛߕߊ߫ ߦߙߌߞߕߊ ߘߏ߫.
߁߀߅
ߏ߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߘߌ߫.
߁߀߆
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߌ߯ߛߌ߮ ߣߌߟߊߖߌ߮ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߦߟߍ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߯ߝߐ߯.
߁߀߇
ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߓߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߦߊ߫، ߓߊߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߁߀߈
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߎߡߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߓߍ߫، ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߦߊ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߐߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߟߊ߫.
߁߀߉
ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߝߌ߬ߟߊ߲߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߭ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߴߊ߬ ߖߊ߲߬.
߁߁߀
ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߞߕߌ ߓߘߊ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߌߟߊ߲߫.
߁߁߁
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ߣߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬.
߁߁߂
ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߴߌ ߕߋߟߋ߲߫ ߦߏ߫ ߌ ߟߐ߬ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߌ ߝߍ߬، ߞߏ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.
߁߁߃
ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߕߊ ߘߌ߫ ߡߊ߰ ߊߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫، ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫.
߁߁߄
ߌ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߛߎ ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ߧߊ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߟߌߓߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߟߌߓߌߟߊߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߁߅
ߌߟߋ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߖߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߝߋߎ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫.
߁߁߆
ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߏ߯ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߝߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊߞߛߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬، ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߁߁߇
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߏ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߢߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߝߋߎ߫.
߁߁߈
ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߐ߫ ߟߋ߬.
߁߁߉
ߝߏ߫ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߤߌߣߊ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߌ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߝߊ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.
߁߂߀
ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ߣߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߌ ߛߣߐ߬ߡߍ ߓߊ߲ߓߊ߲߫، ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ߟߍߙߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߂߁
ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊߒߠߦߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߞߍߢߊ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߂߂
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߂߃
ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߞߵߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߖߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫.