߁
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.
߂
ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬.
߃
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߎ ߞߏ߭ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲ߘߍ߲߫.
߄
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊߖߌ߫ ߕߎߓߊ߮ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߕߊ߬ߝߏ ߘߐ߫.
߅
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐߣߌ߲ ߠߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߟߊ߫.