߁
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.
߂
ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫.
߃
ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߌ߱ ߟߊ߫.
߄
ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐߗߍߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߡߊ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬.
߅
ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߙߌ ߘߐߗߍ߫ ߟߊ߫ ߸
߆
ߊ߬ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫.