߁
( ߡߊ߰ߙߌ ) ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߎߘߓߐߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߦߙߐ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߞߐߞߘߐߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߡߍ߲ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫، ߖߐ߲߰ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߸ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋߟߌߟߊ߫ ߟߋ߬.
߂
ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߴߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߒߠߋ ߞߐ߫ ߘߋ߬.
߃
ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߒ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߝߍ߬ ( ߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫)، ߤߊ߲߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߲߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߄
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߍ߰ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍߕߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߕߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߊ߫.
߅
ߣߴߏ߬ ߦߟߌߡߊߜߏߦߊ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐߡߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߬ߘߏ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߕߌ߰ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߟߎ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬، ߦߟߌߡߊߜߏߦߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬.
߆
ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߊߛߌߦߓߊ ߞߍ߫.
߇
ߣߴߊߟߎ߫ ߢߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߢߊ߬ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߓߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫. ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߜߏߦߊ ߞߐߟߕߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߢߊߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߣߍ߲ ߖߊߡߎߙߊ߲߫ ߛߎߋ߫.
߈
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߤߌߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߒ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬، ߊ߲ ߣߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߟߊߛߌ߰ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߉
ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߗߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߀
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߁
ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߙߊ߫ ߡߊߞߟߌ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߡߐ߱ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߙߐߕߐߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߂
ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߎ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߖߏ߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߞߍ߫ ߦߋߟߌߟߊ߲߫ ߘߌ߫، ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߣߎ߬ߡߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߟߐ߲߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߋ߬ ߥߟߍߟߍ߫.
߁߃
ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߝߍ߬ ( ߓߊ߯ߙߊߞߝߊ ߘߌ߫) ߊ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫.
߁߄
ߞߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߞߍ߬، ߌ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߴߌ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬.
߁߅
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߕߌ߯ ߕߍ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߕߌ߰ ߜߘߍ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߍߓߊ߯ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫.
߁߆
ߣߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߏ ߡߍ߲ ߛߌߟߊߛߊ߬߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬، ߊ߲ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߜߘߊߟߊ߫ ߟߋߎ߫.
߁߇
ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߣߎߤߎ߲߫ ߞߐ߫؟ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߥߛߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.
߁߈
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߝߍ߬ ߸ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߊߞߌߢߍ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫، ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߞߴߏ߬ ߢߍߛߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߜߏߡߊ߲ ߦߋ߫ ߜߍ߲ߕߊ ߘߌ߫ ߞߘߎߞߘߎ߫.
߁߉
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߰ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߕߊ ߘߌ߫.
߂߀
ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߓߍ߯ ߡߊߜߍ߲߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߐߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߕߐ߲߫ ߘߏ߲߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߐߟߌ ߟߊ߫.
߂߁
ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߞߍ߬ ߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߛߎ߬ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߬ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߫.
߂߂
ߌ ߞߊߣߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬، ߌ ߡߊ߲߬ߜߏߡߊ߲߫ ߟߊߓߌߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߴߌ ߛߌ߰ ߏ߬ ߘߐ߫.
߂߃
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߕߍ߰ ߞߴߌ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߐ ߡߊ߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐߚߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߜߏߦߊߢߍ߫ ߝߣߊ߫، ߌ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߂߄
ߌ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߯ߦߊ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߡߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߤߌߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߘߐ߰ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲.
߂߅
ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߣߌߘߐ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߂߆
ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߤߊߞߍ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߝߘߎߝߘߎߟߌ ߞߍ߫ ߝߘߎߝߘߎߝߘߎ߫.
߂߇
ߓߊߏ߬ ߝߘߎߝߘߎߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫.
߂߈
ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߢߊ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊߡߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߝߍ߬ ߌ ߦߟߌ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߣߐ߲߯ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.
߂߉
ߌ ߞߴߌ ߓߟߏ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲߫ ߌ ߞߊ߲ ߝߍ߬ ߘߋ߬، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߴߊ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫߸ ߌ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߘߴߌ ߛߌ߰ ߏ߬ ߘߐ߫.
߃߀
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߙߋ߲߫ ߦߋߟߌߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫.
߃߁
ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߰ ߘߐ߰ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߒ߬ߠߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫، ߤߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߱ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߃߂
ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߖߎ߯ߓߊ߫ ߟߋ߬.
߃߃
ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߣߌ ߝߊ߰ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߣߍ߲ ߓߊ߯ ߝߊ߰߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߖߏ߫ ߘߌ߫ ( ߝߊ߰ߓߊ߮ ) ߏ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߕߊ ߘߌ߫.
߃߄
ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߞߍߢߊ߫ ߓߘߍ߫ ߡߊ߬، ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߕߊ߬ ߕߎߡߊ ߡߊ߬ (ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬)، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߝߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߓߊ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.
߃߅
ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߯ ߊ߬ ߞߍ߫ ߓߎߟߋߓߎߟߋ ߣߌ߫ ߓߙߍߛߍ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌߘߊ߲ߕߊ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ ߞߊ߫ ߘߌ߫.
߃߆
ߌ ߞߊߣߵߌ ߟߐ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߴߌ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߕߟߏߘߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߓߍ߯ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬.
߃߇
ߌ ߞߊߣߴߌ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߢߊ߲߬ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߢߊߞߎߙߊߢߊߞߎߙߊ߫߸ ߓߊ ߌ ߕߍߣߊ߬ ߘߎ߱ ߝߎ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߧߊ ߘߐ߫.
߃߈
ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߏߖߎ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߏߡߊ߲ߓߊ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫.
߃߉
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߣߍ߲߫ ߜߍ߲ߕߊ߫ ߞߘߎߞߘߎ ߘߌ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߌߘߌ߲ߎ߲߫.
߄߀
ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫؟ ߤߋߌ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߓߊ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߟߋ߫.
߄߁
ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߦߌ߬ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ (ߟߊ߫ ߞߏߢߊ) ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ.
߄߂
ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߍ߬ߡߍ ߕߌ߱ ߡߊ߬ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.
߄߃
ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭ ߸ ߝߋ߲߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬.
߄߄
ߛߊ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬، ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߍ߫ ߢߊ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߄߅
ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߥߊ߬ߣߊߙߌ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߌ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߊ߫.
߄߆
ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊߕߎ߲߯ߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߢߊߦߋ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߜߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߌ ߓߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߞߏߝߐ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ ߘߌ߫.
߄߇
ߊ߲ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߭ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߝߏ߫ ߗߍ߬ ߛߎߓߊ߯ߕߐ.
߄߈
ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߟߊߣߐ߬ ߟߊ߫.
߄߉
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߏߜߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߘߍ߬ߡߎ߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.
߅߀
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߘߊ ߘߌ߫ ߞߍ߬ ߥߟߊ߫ ߣߍ߱.
߅߁
ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߘߊ߲ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߞߣߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߒ߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ (ߣߌߡߦߊ ߘߐ߫)؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߞߍ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐߘߐ߲߬ ߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߖߐ߲߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫.
߅߂
ߊߟߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߥߛߎ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫.
߅߃
ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬، ߓߊߏ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫، ߜߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߅߄
ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߐ߲߫ ߓߊߞߍ߭ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߤߌߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߴߌ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫.
߅߅
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߛߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ߛߋ߲ ߠߊ߫.
߅߆
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߍ߬ ߊߟߎ߯ ߡߍ߲ ߜߊߟߏ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߕߙߐߦߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߥߍ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬.
߅߇
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߣߊ߬ߕߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߢߍ߫، ߓߊߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.
߅߈
ߛߏ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߢߍ߫، ߥߟߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫.
߅߉
ߝߏߦߌ߬ ߡߴߊ߲ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߗߋ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߝߟߐߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߢߐ߯ߡߍߡߛߏ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߜߍߘߐ߫) ߦߋߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߰ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߘߐ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲.
߆߀
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߒ ߞߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߲ ߡߴߌ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߦߘߵߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌ ߡߍ߲ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐߟߊ߲، ߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ.
߆߁
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߒߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ߫، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߋߋ߰ ߸ ߌ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߐ߱ ߘߌ߫ ߒ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬؟.
߆߂
ߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߓߊ߫ ߌ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߒ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߡߊ߬߸ ߒ ߘߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߘߊ ߝߍ߬ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫.
߆߃
‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫، ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߘߊ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߙߊ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫.
߆߄
ߌ ߓߊ߯ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߡߊߣߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߘߟߊߒߞߐ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߜߘߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬، ߝߣߊ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߕߍ߰، ߜߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ.
߆߅
ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ( ߓߘߍ ) ߟߎ߬ ߛߊ߫߸ ߣߐ߬ ߕߴߌ ߓߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫.
߆߆
ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߞߎߟߎ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߊ߲߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫.
߆߇
ߣߌ߫ ߕߙߐ߫ ߡߊ߰ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߎ߯ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ (ߊߟߎ߫ ߡߊ߬) ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߊ߬ ߣߵߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߟߊ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߜߙߋ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬، ߡߐ߱ ߞߍߣߍ߲߫ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߆߈
ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߜߙߋߡߟߊ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫؟ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ( ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲߫ ) ߓߙߍ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬؟ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.
߆߉
ߥߟߴߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߓߊ ߞߊ߲߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߜߘߍ߫؟ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߜߍߟߍ߲ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߌߘߐߕߏ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߦߊ ߝߍ߬؟ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.
߇߀
ߒ߬ߠߎ߫ ߞߵߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߌߦߊ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ ( ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߘߐ߫) ߜߙߋ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߟߌ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
߇߁
ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߞߟߌ߫ ߟߴߊ߬ ߢߍߓߊ߮ (ߕߐ߮) ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫ ߡߙߐߣߍ߲ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫.
߇߂
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ (ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬) ߝߎߦߋ߲ ߘߌ߫ ‹ ߘߎߢߊ߫ › ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߎߦߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߓߏ߲߫.
߇߃
ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߌ ߟߊߝߘߏ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌ ߡߊ߬߸ ߛߴߌ ߘߴߊ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߋߙߌ߫ ߘߌ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߊ߫.
߇߄
ߣߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߌ߲߬ ߡߴߌ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߓߘߍߞߍ߭ ߸ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߌ ߕߎ߲߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.
߇߅
ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߕߌ߲߬ ߘߴߌ ߡߊߜߏ߬ߙߴߏ߬ ߘߐ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫، ߌ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫.
߇߆
ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߌ ߘߐߕߏ߰ߝߏ߬ߕߊ߯ߝߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߟߊߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߌ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫.
߇߇
ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߘߊ߲ߢߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߢߊ ߟߊ߫.
߇߈
ߌ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߖߍ߲߬ߞߍ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߎ ߞߏ߭ ߟߊ߫، ߌ ߦߋ߫ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߓߊ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߇߉
ߛߎ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߒߢߣߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌߦߊߘߌߦߊ ߘߴߌ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߣߵߌ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߘߐ߫.
߈߀
ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߠߊߘߏ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ߢߊ ߡߊ߬߸ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊߓߐ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߓߐߟߌߢߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߓߘߊ ߞߎ߲߭ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫.
߈߁
ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߛߍ߬ߓߍ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߓߘߊ߫ ߝߏ߫ ߸ ߓߊ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߏߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߈߂
ߊ߲ ߧߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߓߎ߯ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߓߐ߬ߣߐ.
߈߃
ߊ߲ ߓߊ߯ ߣߍߡߊ߫ ߡߐ߱ ߡߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߊ߯ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߔߏ߲߫، ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߈߄
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲߫ ߠߋ߫ ߝߍ߬، ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬.
߈߅
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߦߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫.
߈߆
ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ( ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ) ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߕߊ߯߸ ߌ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߊߡߊ߬.
߈߇
ߝߏ߫ ߤߌߣߊ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߟߵߌ ߞߊ߲߬.
߈߈
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫، ߤߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.
߈߉
ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊߛߊ߬ߦߌߛߊ߬ߦߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊߝߋߜߟߍߦߊ ߡߊ߬.
߉߀
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߌ ߓߊ߯ ߓߎ߬ߦߌ ߘߏ߫ ߟߊߝߎ߲ߘߌ߫ ߒ߬ ߧߋ߫.
߉߁
ߥߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߖߐ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߓߌ߬ߙߋ߲߬ ߖߛߊ ߘߏ ߦߋ߫ ߞߴߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߝߙߎߝߙߎ߫.
߉߂
ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߌ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߊߓߋ߬ ߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߌ ߞߵߊ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߌ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߣߵߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߴߌ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߢߣߊ߫.
߉߃
ߥߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߦߋ߫ ߞߴߌ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߌ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߛߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߲ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߦߍ߬ߟߍߟߌ ߟߊ ߝߏ߫ ߌ ߓߊ߯ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ߒ߬ ߡߊ߬ ߊ߲ ߧߴߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫߹ ߒ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߕߍ߫؟.
߉߄
ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߝߏߦߌ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߟߊ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟.
߉߅
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߝߊߣߍ߲߫، ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬.
߉߆
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߣߴߊߟߎ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߦߋߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߉߇
ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߘߕߊ ߘߌ߫، ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߌ ߕߍߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߍ߫، ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߝߎߦߋ߲ߕߐ߫ ߓߏߓߏߡߊ߫ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߠߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ( ߞߍߕߐ߫ ) ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߒ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߎ߯ ߖߌߖߟߌ ߟߊ߫.
߉߈
ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߏߜߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߎ߬ߘߍ߬ߡߎ߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ߘߌ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.
߉߉
ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫؟ ߏ߬ ߣߊ߬ ߛߕߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߗߏ߫ ߝߏ߫ ߕߋ߲ߜߋߘߋ߲ߧߊ.
߁߀߀
ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߘߐߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߘߟߊߝߊ߮ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬߸ ߓߊ ߡߐ߱ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߯ߜߍߟߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߀߁
ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߕߎ߲߫، ߏ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߒߠߋ ߌ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߍ߫ ߌߟߋ߬ ߡߎߛߊ߫.
߁߀߂
‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߋ߲߫ ߞߏ߫ ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߟߊߞߊߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߦߴߌߟߋ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߕߏߒߘߐߓߊ߯ߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߀߃
‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ‹ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ› ߟߎ߬ ߟߊߝߋߝߋ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߐߘߍ߫߹.
߁߀߄
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߒ߬ ߘߌ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߞߐ߬ߡߐ߲ߞߐ߬ߡߐ߲ ߘߌ߫.
߁߀߅
ߊ߲ ߞߊ߬‹ ߘߐ߬ߛߊߙߌ› ߟߊߖߌ߰ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߴߌ ߗߋ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߘߟߊߝߎߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ.
߁߀߆
ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߓߐߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߌ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎߜߍ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߘߐ߬ߣߍ߲߬ߘߐ߬ߣߍ߲߬ ߠߊߖߌ߰ߖߌ߰ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.
߁߀߇
ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߐߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߴߊ߬ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߀߈
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫).
߁߀߉
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߛߌ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍ߬ߣߍ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫.
߁߁߀
ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ، ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫( ߏ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬)، ߕߐ߯ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߌ ߞߊߣߵߌ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ߕߍ߫.
߁߁߁
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫، ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߐ߯ߦߡߊ ߘߐ߫. ߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭.