߁
ߕ߭ߤߊ߫ ߟߋ߬.
߂
ߊ߲ ߡߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߢߊߣߌ߲߫ ߘߋ߬.
߃
ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬.
߄
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߛߊ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫.
߅
ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߟߊߞߢߊߣߍ߲߫ ߛߍ߬ߡߍ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬.
߆
ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߎ߰ߘߌ߬ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲ ߞߘߐ߫.
߇
ߤߊߟߵߌ ߓߊ߯ ߞߎߡߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ ߗߙߎ ߟߐ߲߫.
߈
ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߕߐ߯ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
߉
ߡߎߛߊ߫ ߞߏ ߓߊ߬ߘߏ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟.
߁߀
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߞߐߙߍ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߒ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߒ ߓߘߊ߫ ߕߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߒ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߕߟߊߡߊߟߐ߮ ߘߏ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߥߟߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߊ߫ ߘߊ ߟߊ߫ (ߕߊ߯ ߛߌߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬).
߁߁
ߊ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߎߛߊ߫.
߁߂
ߒߠߋ ߟߋ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߒߠߋ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߔߋߕߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߐ߫ ߸ ߓߊ ߌ ߦߋ߫ ߕߎߥߊ߫ ߝߙߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߟߊ߫ ߣߌ߲߬.
߁߃
ߒߠߋ ߓߘߴߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߌ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫.
߁߄
ߒߠߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߒߠߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߞߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߒ ߞߏߝߐ߫ ߞߊߡߊ߬.
߁߅
ߟߐ߬ߓߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫ ߸ ߒ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߰ ߗߙߎ߫ ߸ ߛߊ߫ ߣߌߡߊ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߊ߫.
߁߆
ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߏߢߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊߣߵߌ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.
߁߇
ߤߍ߲߬ ߡߋ߬ߘߋ ߌ ߞߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߡߎߛߊ߫؟.
߁߈
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߜߟߋ߬ߞߋ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߝߌߘߊ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫.
߁߉
‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߊ߫ ߡߎߛߊ߫.
߂߀
ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߭ ߘߌ߫ ߡߟߏߞߏߡߟߊߞߊ߫.
߂߁
‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߍ߬ ߸ ߌ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߋ߬ ߒ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߢߊ߫ ߞߘߐ ߡߊ߬.
߂߂
ߌ ߓߟߏ ߘߙߍ߬ ߌ ߝߎ߬ߘߎ ߟߊ߫ ߓߊ߫، ߊ߬ ߜߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߛߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߕߍ߫، ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫.
߂߃
ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߘߵߌ ߟߊ߫.
߂߄
ߕߊ߯ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߕߘߍ߬ ߓߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߫.
߂߅
‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߛߌߛߌ ߦߙߌߥߊ߫ ߒ ߧߋ߫.
߂߆
ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߢߊ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߒ ߧߋ߫.
߂߇
ߞߊ߬ ߘߜߊߘߊ߲ߧߊ ߓߐ߫ ߒ ߣߍ߲߭ ߘߐ߫.
߂߈
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߢߊߦߋ߫.
߂߉
ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߘߐߛߌ߯ ߞߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߒ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߃߀
ߏ߰ ߞߍ߫ ߒ ߞߘߐ߬ߞߍ߬ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߘߌ߫.
߃߁
ߌ ߦߋ߫ ߒ ߛߍ߲ߓߍ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫.
߃߂
ߌ ߦߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߃߃
ߛߴߊ߲ ߘߴߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫.
߃߄
ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߴߌ ߞߏߝߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫.
߃߅
ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߒ߬ ߦߋߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߃߆
‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߕߙߊߟߌߝߋ߲ ߓߘߊ߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߥߍ߫ ߡߎߛߊ߫.
߃߇
ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߢߊ߬ ߌ ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߜߘߍ߫.
߃߈
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߵߌ ߣߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫.
߃߉
ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߊ߫ ߞߎߣߊ߲ ߞߊ߲߬، ߓߊ߫ ߞߎߣߊ߲ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲߫ ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߒߠߋ ߖߎ߮ ߣߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߖߎ߮ ߦߴߊ߬ ߛߌߘߌ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߒߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߡߊ߲߬ߘߌߦߊ ߟߊߝߌ߬ߟߴߌ ߞߊ߲߬ ߟߋ߬ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߟߊߡߐ߬ ߒ ߢߊߞߘߐ߫.
߄߀
ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߞߘߐ߬ߡߛߏ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߐ߫ ߸ ߞߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫؟ ߊ߲ ߞߵߌ ߟߊߛߊ߬ߦߵߌ ߣߊ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ ߢߊ ߘߌ߫ ߛߎߡߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߣߌ ߓߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߌ ߟߊߞߛߌ߫ ߏ߬ ߞߣߐߜߊ ߡߊ߬، ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߌ ߞߘߐߓߐ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߌ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲߫ ߥߛߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊߘߌߦߣߊߞߊ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫، ߌ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߣߌ߲߬ ߡߎߛߊ߫.
߄߁
ߒ ߣߵߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬.
߄߂
ߌߟߋ ߣߴߌ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߏ߱ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐߝߊ߰ ߒ ߞߏߝߐ ߘߐ߫.
߄߃
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬.
߄߄
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߣߐ߲߯ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ߬ߦߊ߫.
߄߅
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߲ ߡߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫.
߄߆
‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߒ ߕߟߏ߫ ߓߍ߫ ߒ ߢߊ ߘߌ߫.
߄߇
ߊߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߲ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߲ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߏ߬، ߡߐ߰ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬.
߄߈
ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߦߟߌߘߏ߲ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߒ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬.
߄߉
ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߡߎߛߊ߫߸ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫؟.
߅߀
ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊߟߌ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫.
߅߁
‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߟߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߓߍ߫ ߘߌ߬؟.
߅߂
‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߕߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬.
߅߃
ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߅߄
ߊߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.
߅߅
ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߜߘߍ߫.
߅߆
ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߓߍ߯ ߦߌ߬ߘߊ߬ ‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߠߊ߫ ߟߋ߬، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬.
߅߇
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߌߟߋ߬ ߡߎߛߊ߫؟.
߅߈
ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌߣߵߌ ߞߊߡߊ߬ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߖߐ߫، ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߲ ߣߴߌ ߕߍ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߣߴߌߟߋ ߛߌ߫ ߞߊߣߵߏ ߦߌߟߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߝߘߏ߬.
߅߉
‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ߬ ߟߏ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߬ ߛߎ߲߰ߕߟߋ ߕߎ߬ߡߊ.
߆߀
ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߟߐ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬.
߆߁
ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߓߍ߫߹ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߞߍ߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߖߋ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊ߫.
߆߂
ߊ߬ߟߎ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߍ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.
߆߃
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߊߕߊ߯ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫.
߆߄
ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߝߙߍߕߍߕߍ߫، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߦߟߍ߬ ߓߌ߬ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫.
߆߅
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߎߛߊ߫߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߝߟߐ߫ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫؟.
߆߆
‹ ߡߎߛߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ ( ߝߟߐ߫) ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߟߋ߬ߞߋ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߓߟߏ߫ ‹ ߡߎߛߊ߫› ߢߊߞߘߐ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬.
߆߇
ߡߎߛߊ߫ ߡߛߌ߬ߡߛߌ߬ ߘߴߊ߬ ߞߣߐߘߐ߫ ߛߌߟߊ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.
߆߈
ߊ߲ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߌߟߋ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߦߟߍ߬ߕߐ߫.
߆߉
ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߞߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߍ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߛߍ߲، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߘߍ߲߰ߠߊ߫ ߛߎߓߊ߮ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߟߋ߬، ߛߎߓߊ߮ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߝߋߎ߫.
߇߀
ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߴߌߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.
߇߁
‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫› ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߊߣߌ߲߬ ߒ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߖߊ߰ ߏ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߐ߰ߞߘߐ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߫ ߕߍ߰ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐߛߐ߲߫ ߓߟߏ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫ ߕߌ߲߬ߖߐ߲߬ ߜߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߫ ߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬.
߇߂
‹ ߛߎߓߊ߮› ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߴߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߣߴߊ߲ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫، ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫، ߌ ߕߊ߫ ߞߍߟߌ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫.
߇߃
ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߲ ߞߘߊߡߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߎߡߊߕߐ߫.
߇߄
ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߴߏ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫.
߇߅
ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ߕߐ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.
߇߆
ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߡߐ߰ ߟߊߜߍߣߍ߲ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫.
߇߇
ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߒߞߏ߫ ߓߐ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߖߊߙߊ߲ ߕߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߗߍߒߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߘߐ߬ ߟߊ߫.
߇߈
ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߟߊ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߓߊ߫ ߞߎߣߊ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫.
߇߉
ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߝߋߎ߫.
߈߀
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߥߋ߲߬ߕߙߋ߬ߟߋ߲ ߠߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߥߎߟߊ ߘߐ߫).
߈߁
ߊߟߎ߯ ߝߋ߲ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߒ ߠߊ߫ ߘߌߡߌ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߓߋ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫، ߒ ߠߊ߫ ߘߌߡߌ߲ߧߊ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߓߋ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߔߟߏ߬ߞߘߏ߫.
߈߂
ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫.
߈߃
ߤߍ߲߬ ߡߋ߬ߘߋ ߞߵߌ ߞߌߢߍ߫ ߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍ߫ ߕߋ߲߬ ߡߎߛߊ߫؟.
߈߄
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߣߐ߬ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ( ߞߊ߬ ߣߊ߬)، ߒ ߞߌߢߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߣߵߌ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬.
߈߅
‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߘߐߓߐ߫ ߌ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬ ߘߋ߬߹ ( ߌ ߓߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬) ߛߊ߬ߡߙߌ߬ߞߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬.
߈߆
ߡߎߛߊ߫ ߡߐߣߍߡߍߣߍ߲ߕߐ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߋ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߹ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߊ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߘߌߡߌ߲ߧߊ ߦߋ߫ ߓߋ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߝߏ߬ߘߏ߫ ߏ߬ ߘߐ߫؟.
߈߇
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߴߌ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߝߏ߬ߘߏ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߓߏ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ߬ (ߛߊߣߌ߲) ߘߐ߫، ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫߸ ߛߊ߬ߡߙߌ߬ߞߊ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߏ߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬.
߈߈
ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߎߙߊߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ ( ߖߌ߰ߣߍ߲) ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߟߋ߬.
߈߉
ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ( ߖߋ߬ߓߌ߬ ) ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߙߐ߫ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߞߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫؟.
߉߀
ߤߊߙߎߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߥߍ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߒ ߠߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬.
߉߁
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߝߘߴߊ߬ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߦߊ߲߬.
߉߂
‹ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߤߊߙߎߣߊ߫߸ ߌ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫؟.
߉߃
ߌ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߒߛߊ߯ߘߊ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߓߘߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߢߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟
߉߄
‹ ߤߊߙߎߣߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߣߊ߫ ߘߋ߲߫ ߸ ߌ ߞߊ߫ ߒ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߓߏ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߒ ߞߎ߲߭ ߡߊ߬، ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߌ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߌ ߡߊ߫ ߒ ߞߎߡߊ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߫ ߠߋ߬ (ߒߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߦߋ߫)
߉߅
‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߌߟߋ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߌ߬ ߛߊ߬ߡߙߌ߬ߞߊ؟
߉߆
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߒ ߣߊ߬ ߞߋߟߊ ߣߐ߭ ߕߙߐ߬ߡߢߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߬ ߸ ߒ ߣߌ ߣߵߊ߬ ߟߊߗߋ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߢߣߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.
߉߇
‹ ߡߎߛߊ߫› ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߏߕߊ߬ ( ߦߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߔߏ߲߫ )، ߡߍ߲ ߦߴߌ ߡߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߒߠߊ߫ ߕߴߦߋ߲߬߹ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߌ ߦߋ߫ ߌ ߕߍ߫ ߝߘߵߏ ߡߊ߬، ߌ ߢߊ ߟߐ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߓߊ߫߸ ߌ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߡߍ߬ߙߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߙߐߕߐߕߐ߫ ߞߵߊ߬ ߖߎ߲ߖߎ߲߫ ߓߊߖߌ ߟߊ߫ ߛߎߋ߫.
߉߈
ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫.
߉߉
ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߌ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߒ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫.
߁߀߀
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߕߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲.
߁߀߁
ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߯ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.
߁߀߂
ߓߘߎ ߝߍߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߦߊߣߍ߲߫ ( ߢߊߣߌ߲ ߡߊ߬).
߁߀߃
ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߊߞߘߐ߫ ߞߎߡߊ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ( ߕߟߋ߬ ) ߕߊ߲߫ ߘߐߙߐ߲߫.
߁߀߄
ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߌߟߊ߫ ߓߘߍ߫ ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߥߛߎ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫.
߁߀߅
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߘߎߓߘߍ߫.
߁߀߆
ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߙߊߞߣߍߟߡߊ ߕߏ߫ ߝߟߊߞߘߊ߫.
߁߀߇
ߌ ߕߍ߫ ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߜߎߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߛߌ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫.
߁߀߈
ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߟߌߟߌߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߴߏ߬ ߟߏ߲ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊߖߌ߰ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߡߍ߲߫ ߝߏ߫ ( ߘߟߊߡߊ߯ ߞߊ߲) ߓߛߌߓߛߌ߫.
߁߀߉
ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߞߏߢߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߝߏ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߎߡߊ ߡߵߊ߬ ߦߋ߫.
߁߁߀
ߊ߬ ߞߊ߬ ‹ ߡߐ߱› ߟߎ߬ ߢߍߞߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߞߏ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߘߐ߫.
߁߁߁
ߢߊߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߟߏ߫ ߣߌߡߊ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߓߊ߮ ߓߘߊ߫ ߖߋ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߞߟߋ߫.
߁߁߂
ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ( ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߟߊ߬ߥߙߊ ߟߊ߫ ) ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ( ߢߌ߬ߡߊ߬) ߟߊ߬ߘߛߏ ߟߊ߫.
߁߁߃
ߊ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ߘߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߘߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߁߄
ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߟߋ߫߹ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߌߢߍ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߓߊ߲ ߟߊߛߋ ߢߍ߫ ߌ ߡߊ߬، ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߒ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬.
߁߁߅
ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߘߌ߫ ߊߘߡߊ߫ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߊ߲ ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫.
߁߁߆
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬.
߁߁߇
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߘߡߊ߫߸ ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߣߴߌ ߝߘߎߡߊ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߓߐ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߞߵߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏߦߊ߫.
߁߁߈
ߡߍ߲ ߦߴߌ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߞߐ߲ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߌ ߕߍ߫ ߝߊߘߌߦߊ߫.
߁߁߉
ߌ ߕߍ߫ ߡߌ߲߬ߟߐ߯ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߜߊ߫ ߟߊ߫.
߁߂߀
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߖߛߎ߬ߘߐ߬ߞߍ ߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߘߎߡߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߞߘߐ߬ߓߊߟߌ ߦߙߌߛߎ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.
߁߂߁
ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߣߊߞߐ ߝߌߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߙߐߡߙߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬، ߊߘߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߟߌ߬.
߁߂߂
ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫.
߁߂߃
ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߝߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߵߏ߬ ߕߍ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏߦߊ߫.
߁߂߄
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊ߫߸ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߛߕߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߛߌ߰ߣߴߏ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߎߦߋ߲ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲.
߁߂߅
ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߒ ߝߎߦߋ߲ߠߡߊ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߘߍ߬ ߢߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߹.
߁߂߆
‹ ߊߟߊ߫ › ߘߴߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߣߴߌ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߍߣߴߌ ߝߣߊ߫ ߞߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߓߌ߬.
߁߂߇
ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߐ߰ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߊߛߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߛߎ߬ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬.
߁߂߈
ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬߸ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.
߁߂߉
ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߕߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.
߁߃߀
ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߴߏ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߢߍ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߋ߭ ߢߍ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߛߎ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߕߐ߲ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ (ߛߐ߬ߘߐ߲߬).
߁߃߁
ߌ ߞߊߣߊ߬ ߢߊߓߐ߫ ߝߋ߲߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬ ߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫، (ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬) ߛߊ߫ ߒ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߦߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ( ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߓߘߊ ) ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬.
߁߃߂
ߌ ߞߐߙߍ ߟߐ߬ ߛߊߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߓߘߍߞߍ߭، ߊ߲ ߕߴߌ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߝߊ߲߭ ߦߴߌ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫، ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
߁߃߃
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߓߏ߬ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߬ ‹ ߞߋߟߊ › ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ ߣߵߊ߲ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߋ߫ ߸ ߔߊߞߌ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫؟.
߁߃߄
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߏ߬ ( ߣߊ߭) ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߥߟߊߞߏ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߒ߬ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬، ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ( ߏ߬ ߘߐ߫) ߦߊ߬ߣߴߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫.
߁߃߅
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߊߞߢߊߣߍ߲ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫.