߁
ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫.
߂
ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߟߊ߫.
߃
ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߜߍ߫ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߟߊ߫ )، ߊ߬ߟߋ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߜߎ߲߬ߘߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ( ߞߋߟߊ) ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߱ ߞߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫؟.
߄
ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߎߡߊ ߟߐ߲߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߸ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬.
߅
ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߞߙߌߞߙߊ ߟߋ߬، ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߢߊ߬ߙߊ ߟߋ߬، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߫ ߦߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫.
߆
ߘߎ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬، ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.
߇
ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ( ߛߎ߯ ) ߜߘߍ߫ ߞߋߟߦߊ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߝߏ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬، ߊ߲ ߧߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ( ߏ߬ ) ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫.
߈
ߊ߲ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߎߡߊߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫.
߉
ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߞߊ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߏߘߐߕߌߢߍߟߊ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬.
߁߀
ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߏߝߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.
߁߁
ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߎ߰ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫؟.
߁߂
ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߘߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ( ߖߊ߲߰ߞߕߊ ) ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߘߐߓߏߙߌ ߘߌ߫.
߁߃
ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߘߐߓߏߙߌ ߞߍ߫ ߞߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫.
߁߄
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߊ߫ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߓߍ߫߹ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߯.
߁߅
ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߥߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߔߐߍ߯.
߁߆
ߒ߬ ߕߏߟߏ߲ߕߐ߫ ߡߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ ߘߊ߲߫ ߘߋ߬.
߁߇
ߣߌ߫ ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߠߊߘߊ߲߫߸ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ ߟߋ߬، ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߦߴߏ߬ ߞߍߓߊ߯ ߘߌ߫.
߁߈
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߫ ߝߎ߬ߝߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߖߐ߫، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߏ߫، ߜߊ߬ߟߏ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߘߐ߫.
߁߉
ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߌߡߊ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߍ߰ ߟߊ߫.
߂߀
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߫ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐߝߊ߰ ߟߊ߫.
߂߁
ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟.
߂߂
ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߌߢߍ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫߸ ߛߍ߬ߡߍ ߕߌ߱ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߂߃
ߊ߬ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫.
߂߄
ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߟߊߞߊ߲ ߘߌ߫، ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬.
߂߅
ߊ߲ ߡߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߗߋ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬.
߂߆
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ( ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫) ߸ ߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ( ߏ߬ ߡߊ߬ ) ߞߟߋ߫߹ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߖߐ߲߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߦߋ߫.
߂߇
ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲߰ ߠߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
߂߈
ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߞߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߞߏ ߟߐ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߢߍߢߍߣߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߐ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬.
߂߉
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߊ߲ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.
߃߀
ߊ߬ ߝߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߙߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.
߃߁
ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߡߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߝߏ߲߬ߘߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߲߬ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ( ߏ߬ ߞߊ߲߬).
߃߂
ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߞߍ߫ ߓߟߌ߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫.
߃߃
ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߘߊ߲߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫.
߃߄
ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߘߎߡߕߊ߫ ߘߌ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߣߴߌߟߋ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߎߡߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟.
߃߅
ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊߜߙߏ߬، ߊ߲ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߤߙߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߟߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.
߃߆
ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߴߌ ߦߋ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߦߟߍߒߡߊ߫ ߝߋ߲، ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߞߏߝߐ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫.
߃߇
ߡߐ߱ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߌߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߒ ߘߌߣߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߫ ߤߊߟߵߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߞߌߢߍ߫ ߒ ߠߊ߫.
߃߈
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟.
߃߉
ߥߟߊߞߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߕߊ ߟߊߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߝߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫.
߄߀
ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߓߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߜߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫.
߄߁
ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߐߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߴߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߟߍߓߐ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߌ߬ߟߌ ߓߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬.
߄߂
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߡߊ߬؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߝߐ ߟߊ߫.
߄߃
ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߥߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߒ ߞߊߡߊ߬.
߄߄
ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߒ߬ ߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߝߏ߫ ߛߌ߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߐ߯ߦߴߊ߬ ߘߊߜߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.
߄߅
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߒ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߟߌߟߌ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߄߆
ߣߌ߫ ߝߍߞߏߣߍ߲߫ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߊ߫ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߓߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߯.
߄߇
ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߖߐ߫ ߸ ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߤߊߟߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߊߦߊߟߋ߲߫ ߞߌߛߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߌߘߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߣߵߏ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߓߊ߰ߞߏ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬.
߄߈
ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߛߐ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߟߊ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߍߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߄߉
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߐ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߟߐ߬ߓߊ ( ߞߏߢߊ ) ߟߊ߫.
߅߀
( ߘߐ߬ߛߊߙߌ) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟.
߅߁
ߊ߲ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫.
߅߂
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߲ ߞߊ߲߬؟.
߅߃
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫.
߅߄
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߝߟߌ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߘߋ߬߹.
߅߅
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߣߊ߬ߣߴߊ߲ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊߕߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫؟.
߅߆
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊߓߊ߯ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߅߇
ߊ߬ ߓߍ߫ ߒ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߒ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߞߊߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫.
߅߈
ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߅߉
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߢߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߆߀
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫.
߆߁
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߏ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߍ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߙߋߦߴߊ߬ ߡߊ߬.
߆߂
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ (ߊ߬ ߡߊ߬) ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫؟.
߆߃
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫، ߊߟߎ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߍ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫؟.
߆߄
ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߆߅
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߌߟߋ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫.
߆߆
‹ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߏߢߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߐ߫؟.
߆߇
ߊߟߎ߫ ߡߐߚߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߦߟߌߡߦߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.
߆߈
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߞߙߐߕߐߕߐ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߥߛߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߆߉
ߊ߲ ߞߊ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߕߊ߸ ߞߍ߫ ߜߟߌߟߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߘߴߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬.
߇߀
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߇߁
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߟߎߕߌ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߇߂
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߰ߞߎߓߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊߝߏ ߘߌ߫، ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߇߃
ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߍߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߊ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߤߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߭ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߘߌ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߇߄
ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߎߕߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߐ߫ ߞߕߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߘߎ߰ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߗߋ߬ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߖߎ߯ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߇߅
ߊ߲ ߞߊ߬‹ ߟߎߕߌ߫› ߟߊߘߏ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߞߣߐ߫، ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬.
߇߆
ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߎߤߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߞߟߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߡߍߞߍ߭ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߟߊߞߛߌ߫ ߢߊߣߌ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߡߊ߬.
߇߇
ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫.
߇߈
ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߞߴߦߋ߲߬، ߒ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߇߉
ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߢߊߦߋ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߛߐ߫ ߞߕߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߞߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߊߎߘߊ߫ ߝߍ߬، ߊ߲ ߞߍߣߴߏ߬ ߞߍߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߈߀
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߓߙߌߕߊ߲ ߟߊߘߊ߲ߢߊ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߡߙߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߬ ߞߟߍ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.
߈߁
ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߢߐ߫ ߜߍߟߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߟߏ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߦߋ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߓߊ߲ߓߊ߲߫߸ ߊ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߈߂
ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߊ߲ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߈߃
ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߎ߯ߓߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߕߙߐߦߊ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ ߒ ߠߊ߫߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߌߣߟߊߓߊ ߘߌ߫.
߈߄
ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߕߙߐߦߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߐߙߍ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫.
߈߅
ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߛߌ߬ߡߊߌ߯ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߌߘߙߌ߬ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߎߟߌ߬ߞߌߝߎߟߌ߫ ߓߍ߯ ߞߏߝߐ߫، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߈߆
ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߓߊ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߈߇
ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߍ߯ ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߞߏߝߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߡߐߣߍߣߍ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߒ߬ ߕߍߣߵߊ߬ ߡߊߣߐ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߌ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫߸ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߈߈
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߣߐߜߊ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.
߈߉
ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߝߣߊ߫، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߏ߫، ߌߟߋ ߟߋ߬ ߗߍߕߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.
߉߀
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߦߊߤߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߊߢߵߊ߬ ߦߋ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߤߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߲ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߉߁
ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߓߊ߲ߦߊ ߟߊߛߐ߲߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ( ߘߋ߲ ߘߌ߫ )߸ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߉߂
( ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲) ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߠߵߊߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ (ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫)߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߒߠߋ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬.
߉߃
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߓߛߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.
߉߄
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߍ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋߦߊ߫ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬.
߉߅
ߊ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.
߉߆
ߝߏ߫ ߦߊߖߎߖߎ ߣߌ߫ ߡߊߖߎߖߎ ߘߌ߫ ߘߊߦߍ߬ߟߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߣߍߣߍ߫ ߕߌ߲ߘߌ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߕߍ ߡߊ߬.
߉߇
ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߜߎߛߎ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߕߊ߫ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߲ ߜߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߉߈
ߊߟߎ ߏ߱ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߢߐ߲߬ߛߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊߣߊ߬ߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.
߉߉
ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊߣߊ߬ ߦߋ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.
߁߀߀
ߥߏߙߏ߲ߥߏߙߏ߲߫ ߞߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ߫ ߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬.
߁߀߁
ߢߌ߬ߡߊ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߓߕߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߔߏ߲߫.
߁߀߂
ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߖߌ߯ߖߌ߮ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫.
߁߀߃
ߖߘߐ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߍߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫، ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫.
߁߀߄
ߟߏ߲ߘߏ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߊ߲ ߡߟߋߞߋ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ ߟߎ߬ ߞߍߢߊ، ߒ߬ ߞߊ߬ ߘߊߟߌ߫ ߝߟߐ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߫ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.
߁߀߅
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߛߋ߲ ( ߖߊ߬ߓߎ߯ߙߎ) ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߟߍߙߊ (ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ) ߞߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߎ߱ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ ߘߐ߫.
߁߀߆
ߟߊ߬ߛߋ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߦߋ߫.
߁߀߇
ߊ߲ ߡߴߌߟߋ ߗߋ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߤߌߣߊ ߞߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߀߈
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߒ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ( ߏ߬ ߦߋ߫ ) ߓߊ߬؟.
߁߀߉
ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߓߟߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬، ߒߠߋ ߕߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߥߟߴߊ߬ ߖߊ߲߰ߡߊ߲߫ ߠߋ߬؟.
߁߁߀
ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫.
߁߁߁
ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߌ߫ ߞߘߐߓߐߞߏ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߠߋ߬ ߓߍ߫ ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫.
߁߁߂
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߞߕߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߡߊ߬.