߁
ߕ߭. ߛ. ߸ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲.
߂
ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߟߋ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߃
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߊ߫.
߄
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߗߋ߲߬ߧߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߟߋ߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌߣߍ߲ ߕߏ߫.
߅
ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߆
ߌ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߫ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.
߇
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߕߊ ߘߏ߫ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫، ߒ ߘߌ߫ ߣߊ߬ (ߛߌߟߊߞߏ) ߞߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߣߊ߬ ߕߟߊߡߊߟߐ߯ ߕߡߊ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߖߊ߬.
߈
ߊ߬ ߛߋ ߕߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߊ ߦߙߐ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.
߉
ߤߍ߲߬ ߡߎߛߊ߫ ߟߋ߬، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬.
߁߀
ߌ ߟߊ߫ ߜߟߋ߬ߞߋ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߊ߫، ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊߡߊ߰ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߣߌ߲߬ߞߌ߲ߣߊ߲߬ߞߊ߲߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߔߏ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬، ߤߍ߲߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߡߎߛߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߒߠߋ ߓߘߊ.
߁߁
ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߒ ߧߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.
߁߂
ߌ ߓߟߏ ߟߊߘߏ߲߬ ߌ ߖߎߝߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߛߍ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߃
ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ ߜߍߘߐߕߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߄
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߕߊ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.
߁߅
ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߛߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߠߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.
߁߆
ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߗߍ ߕߊ߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߁߇
ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߘߐ߫.
߁߈
ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߣߍߡߣߍ ߟߎ߫ ߞߐ߬ߝߏߟߏ߲ ߡߊ߬، ߡߣߍߡߣߍ ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߣߍߡߍ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߬ ߘߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߘߐߓߍߘߍ߲ߛߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫.
߁߉
ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߎߢߍ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ ߘߌ߫ ߡߣߍߡߣߍ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߓߍ߲߬ ߒ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߒ ߧߴߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߌ ߞߊ߬ ߣߍߡߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߒߣߌ߫ ߒ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊߘߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߂߀
‹ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫› ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߢߊ߲߫ ߕߍ߫ ߡߏߙߌߞߣߐ ߟߊ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߓߊ߰ ߊ߬ ߕߍ߫ ߦߊ߲߬؟.
߂߁
ߒ ߘߴߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫، ߥߟߊ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߞߊ߲߫ ߘߐߜߍ߫ ߘߌ߫.
߂߂
ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߬ߧߊ߫، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߝߏ߬ ߌ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߝߏ߬ ߡߎߣߎ߲߬، ߒ ߣߊ߬ ߣߴߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߓߊߌ߲߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬.
߂߃
ߒ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߛߍ߬ߡߍ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫.
߂߄
ߒߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߘߍ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߜߍ߬ߘߍ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߗߋ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.
߂߅
ߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߌ߲ ߓߌߘߌ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߯ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫؟.
߂߆
ߊߟߊ߫߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߞߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߛߡߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߌ߱ ߘߌ߫.
߂߇
‹ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߍߣߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߂߈
ߕߊ߯ ߒ ߠߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߐߖߋ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.
߂߉
‹ ߡߏ߬ߛߏ߬› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߸ ߗߋߛߓߍ߫ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߒ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬.
߃߀
ߊ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߣߐߞߊ߲ ߠߋ߫ ߣߌ߲߬: ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.
߃߁
ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߞߟߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߒ ߡߊ߬.
߃߂
‹ ߡߏ߬ߛߏ› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߒ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߒ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߍ߰ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߒ ߛߙߋ ߘߌ߫.
߃߃
ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߏߢߊ ߦߴߌ ߓߟߏ߫، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.
߃߄
‹ ߡߏ߬ߛߏ› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߛߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߖߌ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.
߃߅
ߒ ߧߋ߫ ߝߌߛߙߌ ߟߋ߬ ߗߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫.
߃߆
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߝߌߛߙߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ (ߗߋߘߋ߲ ߦߋ߫) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒ ߛߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߊߟߎ߫ ߛߐߝߋ߲ ߘߌ߫ ߥߍ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߌߛߙߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫.
߃߇
ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߒ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߡߍ߲ ߢߍߓߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߖߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߛߐߞߐߙߌ ߦߋ߫.
߃߈
‹ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߒ ߡߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.
߃߉
ߞߎ߬ߞߎ ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߦߊߣߵߌ ߥߟߌ߬ ߕߍ߫ ߌ ߣߐ߭ ߘߐ߫، ߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫߸ ߒ ߧߋ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߘߌ߫.
߄߀
ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߦߊߣߵߌ ߢߡߊߞߊߘߌ ߕߍ߫، ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߒ ߡߊߝߟߍ߫ ߣߌ߫ ߒ ߘߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ߫ ߞߍ߫، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߄߁
‹ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲߫› ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߡߊߝߌ߬ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߫، ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߄߂
‹ ߡߏ߬ߛߏ› ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬، ߒ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߄߃
‹ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫› ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߝߋ߲߫ ߡߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߋ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߕߘߍ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߄߄
ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߬ (ߌ ߖߌ߰ߦߊ߬) ߛߊ߲ߞߊߛߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߸ ߊ߬ ߞߵߏ ߖߌ߰ ߓߊߘߎ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊߞߊ߬߸ ‹ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߊߛߏ߫ ߡߊߣߎ߲߬ߞߎ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߝߍ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.
߄߅
ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߛ߫ߊߟߌߤߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫.
߄߆
‹ ߛ߫ߊߟߌߤߎ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲ߘߌ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߢߍ߫ ߡߎ߲߬ߠߊ߫؟ ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫.
߄߇
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߣߙߐ߬ ߖߎ߮ ߟߴߌ ߣߴߌ ߝߍ߬ߡߐ߮ ( ߟߎ߬ ) ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߙߐ߬ ߖߎ߮ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߄߈
ߡߐ߰ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߕߘߍ߬ ߛߏ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߄߉
ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߛߍ߲߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߡߙߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߎ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߭ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߢߣߊ߫، ߒ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
߅߀
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߝߙߍ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.
߅߁
ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߐߘߍ߫.
߅߂
ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߖߎߙߊ߲ߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߝߍ߬، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.
߅߃
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߛߌ߫.
߅߄
ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߎ߯ߕߎ߫ ߝߣߊ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊߡߙߎߦߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߛߎߋ߯؟.
߅߅
ߊߟߎ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߤߌߟߍ ߘߌ߫ ߞߍ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߒߕߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߅߆
ߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߎ߯ߕߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߟߊ߫.
߅߇
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ، ߊ߲ ߞߵߏ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ ) ߟߊߕߍ߰ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߕߏߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߅߈
ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߘߏ߫ ߟߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߘߏ߲߬ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߟߋ߫.
߅߉
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߹ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߬߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬؟
߆߀
ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊߞߐ߫ ߗߋ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߏ߬ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߠߊ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬.
߆߁
ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߡߝߊ߬ ߦߌߟߊ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߞߍ߫ ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟ ߍ߲߬ߍ߲߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߆߂
ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ߓߊ߰ߕߐ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ( ߢߐ߲߮ ) ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߦߊ߯ ߘߐ߯.
߆߃
ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߜߙߋߡߟߊ ߣߌ߫ ߓߊߞߊ߲ߠߊ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߢߍߕߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߧߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.
߆߄
ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.
߆߅
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߕߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.
߆߆
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߎߦߋ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߊ߬.
߆߇
ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߊ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߐ߫ ߕߎ߲߯ߠߌ߲߫؟.
߆߈
ߊ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߢߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߠߎ߬.
߆߉
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲.
߇߀
ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߇߁
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟.
߇߂
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫.
߇߃
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߇߄
ߊ߬ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫.
߇߅
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߞߣߐ߫.
߇߆
ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐߞߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߇߇
ߊ߬ߟߋ߬ ‹ ߘߐ߬ߛߊߙߌ› ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߇߈
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍߣߊ߬ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌߦߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬.
߇߉
ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߓߊ ߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬.
߈߀
ߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߎ߭ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߌ ߕߍߣߊ߬ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫.
߈߁
ߌ ߕߍ߫ ߝߎߦߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߌ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߈߂
ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߘߊߒߕߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߊߒߠߦߓߊߟߌ ߘߌ߫.
߈߃
ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬߬ߠߊ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬.
߈߄
ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ‹ ߞߕߌߘߊ› ߘߐ߫، ‹ ߊߟߊ߫› ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߡߴߊ߬ ߟߊߝߏ߬؟ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟.
߈߅
ߞߎߡߊ ߘߌ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫.
߈߆
ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫؟ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߕߎߡߊ߫ ߘߌ߫؟ ߕߊ߰ߛߟߌ߬ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.
߈߇
ߓߘߎ ߝߍߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߣߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߜߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫، ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߏ߬ߋߞߏ߬ߋ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.
߈߈
ߌ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲ߝߌ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߊ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߢߊ߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߘߌ߫.
߈߉
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߜߊ߲ ߞߊ߬.
߉߀
ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߌߘߌ߲߫ ߕߊ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ( ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߎ߯) ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫.
߉߁
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߏ ߣߌ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫، ߒ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߉߂
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߉߃
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ (ߛߋߓߊ߯ߦߊ) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.