߁
ߕ߭. ߛ. ߡ.
߂
ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫.
߃
ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬.
߄
ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߘߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߡߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߱ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߕߏ߫، ߤߊ߲߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߅
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ) ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߆
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߌ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫.
߇
ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫، ߣߴߌ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߊߞߎߣߊ߲ ߘߐ߫، ߌ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬، ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߵߌ ߡߊ߬ ߞߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߈
ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߵߊ߬ ߛߌߘߌ߲߫ ( ߖߌ߫ ߘߐ߫ ߓߌߟߊߟߌ ) ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߘߌ߫، ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߌ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߉
ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߢߊߛߎߡߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߣߴߌߟߋ ߦߋ߫، ߊߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߝߊ߰ ߘߋ߬، ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߏߢߵߊ߲ ߧߋ߫، ߥߟߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߫ ߒ߬ ߘߋ߲߫ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߲߫.
߁߀
ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ( ߞߵߊ߬ ߞߣߐߘߐߓߊ߲߫ )߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߝߋߎ߫ ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ ߖߎ߬ߛߎ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߁߁
ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ‹ ߡߎߛߊ߫› ߞߘߐ߬ߡߛߏ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫: ߌ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߖߋ߲߬ߖߋ߲߬ ߠߊ߫، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߞߍ߲߬ߞߍ߲ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.
߁߂
ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߠߊߡߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ( ߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߢߍ߫)، ߞߘߐ߬ߡߛߏ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߕߍ߫ ߓߏ߲߫ ߘߏ߲ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߏߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐߘߌߦߴߊ߬ ߦߋ߫؟
߁߃
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߣߊ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߏ߬ ߢߊ ߘߌ߫ ߛߎߡߊ߫߸ ߊ߬ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.
߁߄
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߞߐ߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲߬ߜߍ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߞߕߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.
߁߅
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐ߬ ߕߎߡߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬، ߘߏ ߦߴߊ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߘߌ߫ ߸ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߖߎ߮ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߖߎ߮ ߡߊ߬߸ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߏ ߞߘߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ߊ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߆
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ( ߊ߯ߟߊ߲߫ ) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߒߖߍ߬ߘߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߯߹ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߡߊߞߕߏ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߕߴߏ߬ ߘߐ߫، ߓߊ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.
߁߇
‹ ߡߎߛߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߎ߲߭ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߒ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫.
߁߈
ߊ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߦߟߌߘߐ߫، ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߢߌߣߌ߲ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯، ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߒߤߤߎ߫ ߸ ߖߊ߰ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߗߌ߬ߙߏ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߉
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߮ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ ߢߌ߲߭ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߕߌ߰ߕߐ߯ߕߌ߰ߕߐ߯.. ߌߟߋ߬ ߡߎߛߊ߫߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒ ߝߊ߰ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߌ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߊ߮ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߎߣߎ߲߬؟ ߌߟߋ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߍ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߲߬ߘߋ߬ߙߎ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߌ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߘߐߓߍ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫.
߂߀
ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߏ ߞߎ߲߬ ߘߐ ߟߊ߫ ߌߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߴߌ ߞߊߡߊ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߝߊ߰، ߓߐ߫ ߞߋߟߋ߲߬ ߘߋ߬߹ ߒߠߋ ߦߴߌ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߂߁
ߊ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߦߟߌߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߠߊߞߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߂߂
ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߠߊ ߡߊߘߌߦߣߊ߫ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬.
߂߃
ߊ߬ ߛߋ ߡߊߘߌߦߣߊ߫ ߖߌ߫ ߕߊ߫ ߦߌߟߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߡߐ߰ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߌ߬ߤߟߊ ߦߋ߫ ߘߌ߬؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߜߍ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ( ߊ߬ߟߎ߬ ) ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲، ߓߊ ߒ߬ߠߎ߫ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߂߄
‹ ߡߎߛߊ߫› ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߎߟߋ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒߠߋ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߓߍ߫ ߌ ߟߊ߫ ߤߙߊ ߟߊߖߌ߱ ߡߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߘߋ߬߹
߂߅
ߏ߬ ߞߍ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߕߊ߰ߡߊ߬ߕߐ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬ ߞߊ߲߫ ߌ ߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߌ ߛߙߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߒ߬ ߧߋ߫، ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߘߋ߬ ߓߊ ߌ ߓߘߊ߫ ߞߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߂߆
ߡߏ߬ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬߸ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫، ߓߊ ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲߫ ߛߙߊ߬ߕߊ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ ߘߌ߫.
߂߇
‹ ߊ߬ ߝߊ߬› ߞߊ߲߫ (ߡߎߛߊ߫ ߦߋ߫) ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߘߎ߫ ߌ ߡߊ߬߸ ߝߘߎߝߋ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߊ߲߬ ߛߋߦߌ߲߫ ߞߘߐ߫، ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߘߝߊ߫ ߕߊ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߓߕߐ߫ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߓߊ ߒ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߌ ߞߊ߲߬، ߌ ߘߌߣߊ߬ ߒ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫.
߂߈
‹ ߡߎߛߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߣߴߌߟߋ ߟߋ߬ ߕߍ߫، ߒ ߓߊ߯ ߛߕߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ( ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߊ߯ ߞߊ߲߫) ߖߎ߯ߦߊ߫ ߕߍ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ ߘߌ߫.
߂߉
ߡߎߛߊ߫ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߛߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߟߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߝߍ߬، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߒߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߒ ߓߘߊ߫ ߕߊ ߘߏ߫ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߒ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ( ߛߌߟߊߞߏ ) ߞߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߕߟߊߡߊߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߖߊ߬.
߃߀
ߊ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߭ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫ ߞߊ߲ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߞߣߍ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߦߙߌ ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߒߠߋ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.
߃߁
ߌ ߟߊ߫ ߜߟߋ߬ߞߋ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߊ߫، ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊߡߊ߰ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߣߌ߲߬ߞߌ߲ߣߊ߲߬ߞߊ߲߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ( ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫) ߔߏ߲߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬، ߒ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߣߊ߬ ߞߍ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߋ߬ ߓߊߏ߬ ߌ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߝߏߦߌ߬ ߕߴߌ ߟߊ߫).
߃߂
ߌ ߓߟߏ ߟߊߘߏ߲߬ ߌ ߖߎߝߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߫، ߊ߬ ߜߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߛߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߕߍ߫، ߌ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߘߙߍ߬ ߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߌߟߊ߲ ߘߐ߫ ߓߊ߫، ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߃߃
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒߠߋ ߣߊ߬ ߣߌ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߝߊ߰.
߃߄
ߒ ߞߘߐ߬ߞߍ߬ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߣߍ߲߭ ߜߍߣߍ߲߫ ߒ ߕߊ ߘߌ߫ ߔߊߎ߲߫، ߌ ߦߴߏ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߒ ߝߍ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߫߸ ߒ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߜߎ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬.
߃߅
‹ ߊߟߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߌߣߵߌ ߕߎ߬ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߌ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߃߆
ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߡߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߏߡߍ߲߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ( ߕߋ߬ߟߋ ) ߘߐ߫.
߃߇
ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ ߟߊߓߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߡߍ߲ ߕߊ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬.
߃߈
ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߡߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫، ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߤߊߡߊ߲߫߸ ߓߐ߱ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߧߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߜߟߊ ߟߐ߬ ߒ ߧߋ߫ ߸ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߃߉
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߕߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬.
߄߀
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߊߞߎߣߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߞߍ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.
߄߁
ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲.
߄߂
ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲.
߄߃
ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߊ߲ ߞߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߟߊߞߊߞߏ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.
߄߄
ߌߟߋ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߝߍ߬ ߡߎߛߊ߫ ߟߐ߬ ߕߎߡߊ ߞߏߢߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.
߄߅
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲߫߸ ߛߌ߱ ߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߌ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊߘߌߦߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗߋߟߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߄߆
ߌ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߎ߬ߘߎ ߝߍ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߟߌߟߌ߫ ߕߎߡߊ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.
߄߇
ߣߌ߫ ߜߊ߬ߟߏ߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߣߴߌ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߟߴߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߄߈
ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫߹، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐߝߋ߲ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߎߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߛߌ߫ ߝߍ߬.
߄߉
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߧߴߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.
߅߀
ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߟߊ߬، ߖߐ߲߫ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬.
߅߁
ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.
߅߂
ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߵߊ߲ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫.
߅߃
ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߘߐ߬.
߅߄
ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫.
߅߅
ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫.
߅߆
ߌߟߋ ߕߍ߫ ߛߴߌ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߡߐ߮ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߟߐ߲߫.
߅߇
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߌ ߝߍ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߏ߲ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߡߊ߫ ߡߝߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߐ߫؟ ߦߙߌߘߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫؟ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.
߅߈
ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߏ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߔߕߊ߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߌ߰ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ ߞߐ߫ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫، ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߅߉
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߆߀
ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߛߐ߫ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߗߋ߲߬ߧߊ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.
߆߁
ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲؟.
߆߂
ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߒ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫؟.
߆߃
( ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ) ߞߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬، ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߜߍ߫ ߌ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬.
߆߄
ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߓߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߛߊ߫߸ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ) ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫.
߆߅
‹ ߊߟߊ߫› ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫؟.
߆߆
ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߝߣߊ߫.
߆߇
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߆߈
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߍ߫، ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ ߓߟߏ߫، ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߘߐߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߜߙߊ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߆߉
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫.
߇߀
ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߕߊ߲߬ߘߏ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫، ߞߕߌߦߊ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.
߇߁
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߞߘߊߎ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߣߍߦߊ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.
߇߂
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߞߘߊߎ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߎ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.
߇߃
‹ ߊߟߊ߫› ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫.
߇߄
‹ ߊߟߊ߫› ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫؟.
߇߅
ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߙߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߟߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߇߆
ߞߊߙߎߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߡߎߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߓߊ߰ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ( ߣߊ߲߬ߝߟߏ) ߞߏ߲ߣߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߲ߢߌ߲ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߜߟߌߦߊ߫ ߖߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߞߎ߲߬، ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߴߌ ߞߣߊ߫ ߖߍ߰ߙߍ ߞߍ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߖߍ߰ߙߍ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.
߇߇
ߛߎ߬ߟߊ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߝߋ߲ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߌ ߛߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߣߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߌ ߣߌ߭ ߝߣߊ߫ ߞߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߢߊ߬ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߢߊ߬ߣߴߌ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߌ ߞߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.
߇߈
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߛߐߣߍ߲߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߟߐ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߞߐ߯ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫؟ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߛߊ߫.
߇߉
‹ ߞߊߙߎߣߊ߫› ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߊߞߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ߛߘߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ( ߘߎߢߊߘߋ߲ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫߰߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߍ߫ ߞߊߙߎߣߊ߫ ߛߐߝߋ߲ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊ߫، ߣߌ߬ߓߊ߬ ߕߌ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫߹.
߈߀
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߞߏߟߐ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߜߊ߬ߟߏ߫߹ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ ߟߋ߬ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߏ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬.
߈߁
ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߖߎߙߊ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߘߌ߫ (ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߞߌߚߌ߫)، ߖߡߊ߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.
߈߂
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊߓߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐߜߙߐ߬ ߝߣߊ߫߹ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߌ߲߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߛߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߎߙߊ߲߫ ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫، ߖߊ߰ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫؟.
߈߃
ߛߎ߬ߟߊ߫ ߛߏ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߖߘߍ߬ߕߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ (ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬، ߟߊ߬ߓߊ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.
߈߄
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߈߅
ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߍ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߴߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߴߌ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߌ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߘߐ߫.
߈߆
ߌ ߦߟߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߌ߫ ߟߊߝߟߵߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.
߈߇
ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߌ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߌ ߡߊ߬، ߌ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߌ ߞߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߈߈
ߌ ߞߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߟߌ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߓߊ߲ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߏߟߘߊ، ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߞߕߌߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.