߁
ߊ.ߟ.ߡ.
߂
ߊߟߊ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߣߌߡߊ ߟߋ߬، ߟߐ߬ߣߍ߲ߒߖߘߍ߬ߟߊ ߟߋ߬.
߃
ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ( ߞߵߊ߬ ߘߐߘߏ߲߬ ) ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰..
߄
ߊ߬ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ ߞߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬)، ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߟߊ߲ ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ) ߠߊߖߌ߰ ( ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫)، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߅
ߊߟߊ߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߠߴߊ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏߦߌ߫ ߸ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫.
߆
ߊ߬ߟߋ ߟߵߊߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߦߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߢߣߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ( ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ )، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬.
߇
ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬، ߟߝߊߙߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߍߙߊ ߓߊߖߎ ߘߌ߫، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߝߌ߲߬ߣߍ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬ ( ߡߐ߰ ) ߖߛߎ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߞߏ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߥߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߘߐߡߊߖߊ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߘߐߡߊߖߊ߲ ߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߯ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߓߍ߯ ߓߐߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߟߋ߬، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߕߴߊ߬ ߘߐߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ( ߢߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ) ߝߏ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬.
߈
(ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߲ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐߞߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߌ ߓߊ߲ ߞߐ ߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫، ߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ߛߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߣߟߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߌ߫.
߉
9ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߡߊ߬ ߛߌߞߊ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߊ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫.
߁߀
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߢߐ߲߬ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.
߁߁
ߦߏ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲ ߖߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߗߐߞߎ߬ߡߐ߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߥߏ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬.
߁߂
ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߛߋ߫ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߘߍ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫، ߟߊߦߙߐ߫ ߖߎ߯ ߞߏ ߘߊ߲߭ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫.
߁߃
ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫، ߞߙߎ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߊ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.
߁߄
ߣߋ߬ߦߌ߬ߣߊ߲߬ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊߗߋ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߜߍ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߛߊߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߥߊߘߌ ߣߌ߫ ߛߏ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߎ߬، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߞߵߊߟߊ߫ ߓߊ߬߸ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.
߁߅
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߊߞߍ߫ ߤߙߊ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߊ߬ ( ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲ ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߘߋ߬، ߏ߬ ߟߋ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߞߵߏ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߞߊ߲߬ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ )، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߫.
߁߆
ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߟߊ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߲ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬.
߁߇
ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߊ߯ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߛߎ߫ ߟߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.
߁߈
ߊߟߊ߫ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ( ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ )، ߊ߬ ߟߐ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ( ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ ߞߏߢߊ ߟߊ߫) ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬.
߁߉
ߘߌ߯ߣߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߌ߫، ߟߍߙߊ ߘߌߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߞߵߏ ߕߊ߬) ߢߊ߲ߜߏߦߊ ߞߍ ߡߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߤߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬.
߂߀
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߌ ߘߊߘߐߖߊ߬߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߏߟߘߊ ߞߟߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬، ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߓߊ߬؟، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߸ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߵߌߟߋ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋߚߋ߫.
߂߁
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߊ߱ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߊ߰߸ ߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.
߂߂
ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߓߋ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߙߌ߫ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.
߂߃
ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߫ ߘߊ߫ ߣߌ߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ( ߖߌ߰ ) ߟߍ߬ߙߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߞߕߌ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ( ߏ ߡߊ߬ )، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߞߐߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߔߏ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫.
߂߄
ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߕߊ ߕߍ߫ ߡߊ߰ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߟߋ߬ ߦߙߌߞߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߞߏ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߥߍ߫.
߂߅
ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߬ ߣߴߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߏ߲߫ ߡߊ߬ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߗߋߥߊߟߌ ( ߛߊ߬ߙߊ ) ߘߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫؟.
߂߆
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߮߸ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߌ ߘߌߦߊ߫، ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߌ ߘߌߦߊ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߜߟߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߌ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߌ ߘߌߦߊ߫، ߤߙߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.
߂߇
ߌ ߦߋ߫ ߛߎ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߘߐ߫ (ߞߵߏ߬ ߟߊߖߊ߲߬ߧߊ߫)، ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫ ( ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߖߊ߲߬ߧߊ߫)، ߌ ߦߋ߫ ߣߌߡߊ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߭ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߣߌߡߊ ߘߐ߫، ߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߌ ߘߌߦߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫.
߂߈
ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߒߠߦߊߢߐ߲߮ ߕߏ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߫ ( ߢߌ߲߬ߦߊ) ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߌߟߊ߲ߒߢߍ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ( ߢߌ߲߬ ߞߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ ߘߐ߫)߸ ߓߊߏ߬ ( ߓߍ߯ ) ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡ߬.
߂߉
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߌߛߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߘߏ߲߰ ߓߊ߬߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.
߃߀
ߣߌߡߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍߣߍ߲، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ ߖߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߴߊ߬ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫، ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ( ߗߋߥߊߟߌ ߡߌ߬ߘߢߊ߬ߞߏ ߘߐ߫)، ߓߊ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫.
߃߁
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߒߠߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.
߃߂
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬.
߃߃
ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߊߘߡߊ߫ ߣߌ߫ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߣߴߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߐߙߍ ߣߌ߫ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߋ߬.
߃߄
ߓߐ߲ߛߐ߲ ߏ߬ ߘߏ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߃߅
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߘߊߞߊ߲ߕߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߘߓߍ߫ ߘߐ߫ ߝߋ߲ ( ߢߋ߬ߟߋ ) ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߌ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫، ߓߊ ߌߟߋ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߵߌ ߘߌ߫.
߃߆
ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߟߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߒ ߓߘߴߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫، ( ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ) ߗߍ߬ߡߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߦߏ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲، ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߘߴߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߒ ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫، ߝߣߊ߫ ߸ ߒ ߓߘߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߡߊ߬߸ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߕߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
߃߇
ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߐ߬ ߡߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߞߏߢߊ߬߸ ߞߊ߬ ߖߊߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊߞߟߏߞߟߏ ߟߊ߫، ߖߊߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߐߘߐ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߓߘߊ ߦߋ߲߬، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߰ ߓߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫.
߃߈
ߖߊߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߢߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߛߐ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫، ߓߊ ߌߟߋ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߕߌ߲ߞߌ ߡߍ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.
߃߉
ߏ߬ ߞߍ ߸ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߬ ߞߐߘߐ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߦߊߤߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ( ߌߛߊ߫ ) ߟߊߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߝߘߊߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߖߘߍߡߊߓߊ߯ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߄߀
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߍߕߐ߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߘߌ߬ ߸ ߞߓߐߞߓߐߦߊ ߛߋߣߍ߲ ߞߐ߫ ߒ ߡߊ߬߸ ߒ ߡߏ߬ߛߏ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߟߌߕߍ߯ߕߐ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߰ ߘߏ߲߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫.
߄߁
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫ ( ߘߟߊߝߎ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ) ߞߟߋ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߕߴߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߓߊ߬ ߞߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߐߡߌ߲ߠߌ߲ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ )، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߝߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߥߎ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬.
߄߂
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߓߏ߬ ߞߵߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߄߃
( ߞߏ߫) ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߌ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.
߄߄
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ( ߛߴߌ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬)، ߓߊ ߌ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߓߐ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߟߊߡߐ߬ߓߊ߰ ߞߏ ߘߐ߫، ߌ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߞߟߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ( ߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߝߍ߬ ).
߄߅
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߏ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߸ ( ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߌ߫ )߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߛߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ( ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߯ߤߎ߬ ߌߛߊ߫ )، ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ (ߊߟߊ߫ ߟߊ߫).
߄߆
ߊ߬ ( ߢߊߘߊ߲ ) ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߌߛߌ߲ߧߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߄߇
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߘߋ߲߫ ߞߍߕߐ߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߗߍ߬ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߒ ߠߊ߫؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊߕߍ߰ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߍ߫، ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߏߦߌ߲߫.
߄߈
ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߊ߫.
߄߉
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ( ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ) ߞߏ߫ ߒߠߋ ߣߊ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߒ ߘߌ߫ ߓߐ߱ ߟߊߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߓߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߒ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߝߎ߯ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߐ߬ߣߐ ( ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ) ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߒ ߘߌ߫ ߝߎߦߋ߲߫ ߡߏߦߌߣߍ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߞߌ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫߸ ߒ ߜߎ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ( ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ) ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫.
߅߀
ߒ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߒ ߘߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߤߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߒ ߜߎ ߣߊ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬.
߅߁
ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߒߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߡߵߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬، ߓߊ ( ߓߊ߬ߕߏ߬ߝߋ߲ ߢߣߊߓߐ߫ ߢߊ ) ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.
߅߂
ߌߛߊ߫ ߛߏ߬ߓߌ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߊߟߊߞߏ ߘߐ߫؟، ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߌߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߅߃
( ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ( ߌߛߊ߫ ߡߊ߬) ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߋߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߴߊ߲ ߛߓߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.
߅߄
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ( ߗߋߞߊ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫) ߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ( ߊ߬ ߟߐ߬ߞߎ ߟߊ߫ )، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߝߙߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.
߅߅
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌߛߊ߫߸ ߒ ߧߴߌ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߌ ߟߊߦߟߍ߬ ߒ ߝߍ߬ ߘߏߦߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߅߆
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.
߅߇
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬.
߅߈
ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߌ߲߬ ( ߠߎ߬) ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߌ߫).
߅߉
ߌߛߊ߫ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߕߊ، ߓߊ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߌߞߘߐ߫.
߆߀
( ߌߛߊ߫ ߘߊ߲߫ ߞߏ ߘߐߞߣߍ) ߕߎ߬ߢߊ ( ߣߌ߲߬ ) ߝߘߊߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ( ߊ߬ ߢߊ ߏ߬ ߡߊ߬ ) ߘߋ߬.
߆߁
ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߊߘߐߖߵߊ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߡߊߛߍ߲߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߞߍ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߆߂
ߕߎ߬ߢߊ ߘߐ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߝߋ߲߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬.
߆߃
ߤߊߟߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫.
߆߄
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ ߕߍ߫، ( ߏ߬ ߟߋ ) ߒ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߋ߲߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫، ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߲ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߎ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߆߅
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߓߏ߲߰؟ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߡߊ߫ ߟߊߖߌ߰ ߝߴߏ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.
߆߆
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߌߛߊߞߏ ߣߌ߫ ߡߎߛߊߞߏ ߘߌ߫)، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߎ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊߞߏ ߘߐ߫ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊߞߏ ߘߌ߫)؟ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߟߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.
߆߇
ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ߫ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߟߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫.
߆߈
ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ( ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ) ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫.
߆߉
ߟߍߙߊߟߞߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߝߟߌ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫.
߇߀
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟
߇߁
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߎ߯ ߕߎ߬ߢߊ ߢߊ߯ߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߏ߲߰ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߋ߲߫.
߇߂
ߞߙߎ ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ( ߕߋ߬ߟߋ ) ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬).
߇߃
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߕߎ߲߰ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߛߐ߫ ߝߋ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߊߟߎ ߛߐߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊ߫ ߞߎ߲ߧߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߙߌߥߊߟߌߓߊ߯ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߇߄
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߇߅
ߟߍߙߊߟߞߊ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߜߍ߲ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߴߌ ߡߊ߬، ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߓߌ߬ߦߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߴߏ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߌ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߣߴߌ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ ߘߟߊ߫، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ( ߡߘߊߥߎ߲ ) ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߥߎߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫.
߇߆
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߝߊ߫ ߖߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬.
߇߇
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ( ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ) ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߣߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߛߍ߯ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߜߍ߫ ߟߊ߫، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߇߈
ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߸ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ( ߘߊߘߐߓߍ߲ ߠߊ߫ )߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߏ ߖߌ߰ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ، ߊ߬ߟߎ߬ ߥߎߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫.
߇߉
ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߞߕߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ( ߊ߬ ߝߐ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ( ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ) ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ( ߡߐ߰ ) ߟߊ߬ߞߊߙߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.
߈߀
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߋ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߟߊ߬ߡߊ ߞߐ߫؟.
߈߁
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߡߊߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ߫ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߞߋߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߴߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬؟، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߴߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߝߋߎ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߝߣߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߈߂
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ( ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߕߊ߭ ) ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߈߃
ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߕߣߊ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߴߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߦߋ߬ ߓߟߏ ߣߌ߫ ߜߏߦߊ߬ߜߏߦߊ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.
߈߄
ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ( ߟߍߙߊ ߘߌ߫ )߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߌߛߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫، ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߠߎ߬ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎߓߍ߫.
߈߅
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߬ ( ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ) ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫، ߏ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߈߆
ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ( ߊ߬ ߟߊߜߍ߫ ) ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.
߈߇
ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߞߍ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߈߈
ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ( ߘߊ߲ߞߊߕߐߦߊ ) ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߕߍ߫ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߋ߬.
߈߉
ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ( ߡߎߙߎ߲ߕߌ ) ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫، ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫ (ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫).
߉߀
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߊ߯ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߋߎ߫، ߓߊ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߉߁
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߟߊ߬ߡߊ ߛߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߦߐߞߟߐ߫ ߸ ߘߎ߱ ߝߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߴߏ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߤߟߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊߞߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.
߉߂
ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߟߊߝߊ߮ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߝߋ߲ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߘߟߊ߫ ( ߢߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ) ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫.
߉߃
ߛߎ߬ߡߊ߲ ߓߍ߯ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߝߏ߫ ߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߸ ( ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ) ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ ߖߌ߱ ߢߍ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬.
߉߄
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߥߎߦߊ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߉߅
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.
߉߆
ߞߏ߬ߞߏ߫ ߓߏ߲߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߓߞߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫، ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߉߇
ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߕߟߐ߬ ߦߌߟߊ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ( ߡߐ߰ ) ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߓߏ߲ ߡߊߓߊ߬ߕߏ ߞߍߟߌ ߦߋ߫ (ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ) ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ( ߡߊߛߊ߯ߘߊ߫ ) ߛߌߟߊ ߟߊߣߐ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫. ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߯ߙߌߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߉߈
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߥߍ߫.
߉߉
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ( ߟߎ߫ ) ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ( ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲) ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߛߌߟߊ߫ ) ߘߎ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߫؟، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.
߁߀߀
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߞߐ߫.
߁߀߁
ߊߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߘߌ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߝߣߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߍߡߊ߬؟، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.
߁߀߂
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ߫ ߢߊ ߕߌ߯ߕߌ߮ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߊ߬ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ߡߊ.
߁߀߃
ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߖߎ߯ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߬ߙߌ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߕߊ߫ ߘߋ߲ߞߊ ߞߊ߲ߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫.
߁߀߄
ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫߸ ߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߤߙߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߁߀߅
ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߛߌ߰ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.
߁߀߆
ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߣߍߦߊߕߐ߫ ( ߛߍߥߊ ߡߊ߬) ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߛߌ߲߬ ( ߢߊߘߐߓߊ߲ ߡߊ߬) ߘߍ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߛߌ߲߬ߕߐ߫ ߸ ( ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߫ ߞߏߢߊ ߟߊ߫ ߞߏߘߌ߬؟، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߙߏ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߥߍ߫.
߁߀߇
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߍߦߊߕߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.
߁߀߈
ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ( ߢߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߖߎ߮ ߛߙߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ )߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߀߉
ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬، ߞߏ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.
߁߁߀
ߊߟߎ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߓߘߍ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߓߐߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ( ߝߊ߬ߣߌ߫ ) ߊߟߎ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߣߌ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߟߊߒߠߦߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ( ߕߋ߲߬ )߸ ߏ߬ ߕߌ߲߬ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߁߁߁
ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߙߐߦߊߣߍ߲߫، ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ( ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫ )߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߫.
߁߁߂
ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߖߌ߮ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐߡߌ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐߡߌ߲ߢߐ߲߯ߧߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐߣߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߘߐ߯ߦߡߊ ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߏ߬ ߕߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߭ ߠߋ߫ ߝߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߊ߱ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߕߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߁߁߃
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫، ߓߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߐ߫.
߁߁߄
ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߤߙߊ ߟߎ߬ ( ߞߍߟߌ ) ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߁߅
ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߤߙߊ ߝߋ-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ߫ ( ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߐ߫ ) ߏ߬ ( ߛߊ߬ߙߊ ) ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫.
߁߁߆
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.
߁߁߇
ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ( ߢߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ) ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߝߢߐ߫ ߕߡߊ ߓߊ߯ ߖߘߍ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߌߢߍ߫ ߔߋߎ߫، ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߓߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߱ ߡߍ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߕߊ ߓߟߏ߫ ) ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߊ߰ߓߊ߮ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬.
߁߁߈
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߣߐߘߐߝߐߢߐ߲߯ ߜߘߍ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߋ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ( ߘߌ߯ߣߊߢߐ߲߮ ) ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߕߍ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫ ߘߌ߯ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߡߊߜߏ߬ߙߏ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߊ߫ ( ߝߐߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ )، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ( ߢߌ߲߰ߣߌ߬ߖߎ߰ߞߏ ) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߫ ߊ߬ ߤߊߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫.
߁߁߉
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ( ߟߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ ߕߍ߫ ߊߟߎ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ ߟߋ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ ߖߍ߬ߘߍ ߓߍ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏߢߊ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ( ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ )߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߏ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߗߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬ ߡߐߣߍ ߡߊ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ ߡߐߣߍ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߞߣߐߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫.
߁߂߀
ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߡߊ߰ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߜߏߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߍߥߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߕߴߊߟߎ߫ ߕߙߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߔߘߋߞߎ߬.
߁߂߁
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߟߴߌ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߂߂
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ߞߏߛߊ߭ ߞߎ߬ߘߎ ߛߌ߰ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߠߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
߁߂߃
ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߥߛߊ߬ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߊ߯ ߘߐ߯ (ߦߙߌߞߊ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫)، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫.
߁߂߄
ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߥߊ߬ߛߊ߫ ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ߟߊߖߌ߰ߕߊ ߥߊ߯ߛߓߊ߬ ߟߊ߫؟.
߁߂߅
ߕߞߌ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ( ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ) ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫، ߤߊ߲߯ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߛߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߊ߬ߟߊ ߥߊ߯ߟߏߟߎ߫ ߟߊ߫ ߌߞߐ߫.
߁߂߆
ߊߟߊ߫ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ( ߟߊ߬ߥߛߊ ߟߊ߫ )، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߌ߫ ߡߝߴߊ߬ ߟߊ߫، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ( ߓߊ ) ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬.
߁߂߇
(ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬) ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߟߏߕߍ߰ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊߣߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬.
߁߂߈
ߌ ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ( ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ) ߞߏߢߊ ߘߐ߫، ( ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߊߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬) ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫، ߓߊ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬.
߁߂߉
ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߡߊߞߕߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߃߀
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߜߙߐ߬ߞߐ ߓߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߊߥߎ߲߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫.
߁߃߁
ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߃߂
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߤߌߣߊ߫.
߁߃߃
ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߡߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ߫ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ߓߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߊ، ߏ߬ ߟߋ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߃߄
ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ( ߣߊ߲߬ߝߟߏ) ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ( ߊߟߊߞߏ) ߘߟߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߐߣߍ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.
߁߃߅
ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߯ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߵߊߟߊ߫ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ ߡߊ߬، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫؟ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߋ߲ߜߋߘߋ߲ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߛߐ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.
߁߃߆
ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌߢߊ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߣߊߞߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬، ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߢߊ ߏ߬ ߞߍߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫.
߁߃߇
( ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ) ߡߌ߬ߘߢߊ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.
߁߃߈
(ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߃߉
ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐߝߊ߰߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬، ߊߟߎ ߟߋ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߛߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.
߁߄߀
ߣߌ߫ ߖߐߞߟߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ ߢߐ߲߰ ߖߐߞߟߌ߫ ߓߘߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ( ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߍ ߘߐ߫ ) ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ )߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߢߊ ߡߊ߬ )، ߞߊ߬ ߛߋ߰ߘߎ߬ ߝߙߋ ߟߎ߫ ߕߵߊߟߎ߫ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.
߁߄߁
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲߫.
߁߄߂
ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߊߟߊ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ( ߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ ߡߊ߬ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߢߊ؟.
߁߄߃
ߊߟߎ߫ ߜߎ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߛߊ߫߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬.
߁߄߄
ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮، ߞߋߟߊߡߐ߯ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߎ߫ ߕߏ߲ߕߏߟߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߕߏ߲ߕߏߟߌ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬.
߁߄߅
ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ( ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ) ߛߓߍߟߌ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߝߍ߬ ߸ ߒ߬ ߣߵߏ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬، ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߝߍ߬ ߸ ߒ߬ ߣߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߴߏ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߒ߬ ߣߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬.
߁߄߆
ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐߝߊ߰ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ( ߕߊ߯ߡߊ ߕߙߐ߫ ) ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߖߛߎ߬ߘߐߝߊ߰ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߓߋ߬ߕߊ߬ ( ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߕߙߐߦߊ߫ ߡߊ߬ )߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬.
߁߄߇
ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߞߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߍ߰ߙߍ߬ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߲ ߛߋ߲߭ ( ߠߎ߬ ) ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.
߁߄߈
ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ ߢߌߡߊ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬.
߁߄߉
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߏ߲ߕߏߟߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.
߁߅߀
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߦߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.
߁߅߁
ߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ( ߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߏ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߰، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ( ߞߍߕߐ߫ ) ߕߊ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫.
߁߅߂
ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߓߐ߫ ߜߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ( ߖߎ߮ ) ߟߎ߬ ߟߊ߲ߝߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ( ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ) ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߖߌߕߐߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ( ߞߐ ߟߊ߫)߸ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ( ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ) ߞߏߢߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߘߏ߫ ߟߎ߫ ) ߞߊ߬ ߥߊߟߋߦߊ ߛߐ߬ߛߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ( ߊߟߊ߫ ) ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ ( ߞߐ߲ߛߐ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫) ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ( ߊ߬ ߘߐ߫ )، ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ( ߖߎ߮ ) ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ ߡߊ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ( ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫) ߊ߬ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߕߏ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫.
߁߅߃
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߞߐߝߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߕߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߞߣߐߜߊ ߟߊ߫ ߞߣߐߜߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߣߌ߲߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߤߙߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߅߄
ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߠߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߌ߲߬ߞߐ߲ ߘߌ߫ ( ߞߣߐߜߊ ) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ( ߡߣߍ߬ߡߣߍ ߓߟߏ߫ ) ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߕߐ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ ߞߎ߬ߘߎ ߓߘߊ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ߟߌ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߖߌ߰ߟߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ ߕߊ߫ ߓߍ߫ ( ߟߊ߬ߥߛߊ ) ߣߌ߲߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ( ߟߊ߬ߥߛߊ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ߟߌ ) ߣߌ߲߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߴߌߟߋ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ) ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߕߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߏ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߝߊ߰ ( ߞߟߊߓߍ߲ ߘߊ ߘߐ߫ ) ߦߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߤߊߟߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߕߘߋ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߊ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߌߛߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߞߣߐߟߊ ߓߎ߰ߓߎ߯، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߛߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.
߁߅߅
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߟߏ߲ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߣߍ߬ߣߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߏߛߐ߲߬، ߒ߬ߞߵߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߕߴߏ߬ ߘߐ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߓߊ߯ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߅߆
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߐ߬ ߕߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ ߘߐ߬ ߕߊ߰ߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߲ ߝߍ߬ ߛߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߊ߰ ߝߣߊ߫، ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߣߡߌߛߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߣߌ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߛߊ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫.
߁߅߇
ߊߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ (ߕߊ߯ߡߊ) ߘߐ߫ ߓߊ߬߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߕߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫.
߁߅߈
ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬.
߁߅߉
ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߌ ߞߵߌ ߣߐ߰ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߣߴߌ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊߘߐߜߏ߫ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ߡߊ߲߬ߜߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߌ ߡߊߥߙߍߥߙߍ߫ (ߡߊ߲߬ߜߏߦߊ ߟߊ߫) ߛߎߋ߯، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߜߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߏߢߊ ( ߟߎ߬ ) ߘߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߌ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ( ߞߏ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬) ߸ ߌ ߦߴߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ( ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߒߕߟߋߡߊ߬)، ߊߟߊ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬.
߁߆߀
ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߖߍߣߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
߁߆߁
ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߛߏ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫، ߡߐ߰ ߐ ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߛߏ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߊ߲ߛߏ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߗߋߥߊߟߌ ߘߌ߫ ߘߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫.
߁߆߂
ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ( ߛߌߟߊ ) ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߘߐ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߊ߯ ߦߌߟߊ ߞߍߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߸ ߏ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫.
߁߆߃
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߫.
߁߆߄
ߊߟߊ߫ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߋߟߊ ߓߐ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ( ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߊ߫ )߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.
߁߆߅
ߤߋ߯ߋ߰ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ (ߎߤߎߘߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫) ߕߋ߲߬ ߸ ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ( ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫) ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊߟߎ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߡߌ߲߫؟، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ ߟߋ߬ ( ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߝߐߒߞߐߢߐ߲߯ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬)، ߊߟߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬.
߁߆߆
ߞߏ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߟߏ߲ ߸ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫.
߁߆߇
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߞߍ߫، ߊ߬ ߝߐߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫، ߥߟߴߊߟߎ߯ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߢߊߟߐ߲߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߥߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫.
߁߆߈
ߊ߬ߟߎ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊߙߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߊ߰، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߥߍ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬.
߁߆߉
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߰ߣߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ ߖߌ߰ ߝߋߎ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐ߫.
߁߇߀
ߊ߬ߟߎ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߡߍ߲ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߯ߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬، ߞߏ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߁߇߁
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫.
߁߇߂
ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ( ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ) ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߖߐߞߟߌ ߓߊ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫، ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߓߊ߯ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߇߃
ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬ ߘߋ߬، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫، ߏ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߘߍߞߍ߭، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߥߊ߬ߛߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߬ߦߊ ߘߐ߫.
߁߇߄
ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ( ߓߊ ) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߕߌ߱ ߘߌ߫.
߁߇߅
ߜߍ߬ߘߍ ( ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ) ߟߋ߬ ߞߏߝߐߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߢߍ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߒߠߋ ( ߊߟߊ߫ ) ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߲ߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.
߁߇߆
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߘߌ߫ ߟߊ߫ ( ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ) ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߌ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߊߟߊ߫ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߣߊ߫ ߣߌ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߰ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߇߇
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߟߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߇߈
ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߎ߫ ( ߛߌ߭ ) ߘߏ߲߰ߘߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ (ߛߌ߭) ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫، ߘߐ߯ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫.
߁߇߉
ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߏߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊߟߎ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ) ߟߎ߬ ߢߊ ߞߊ߲߬ ߝߋߎ߫، ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ ߞߍ߫ ( ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ߫ ) ߞߛߐߕߐߣߍ߲ ߣߌ߫ (ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯) ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏߢߊ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.
߁߈߀
ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߘߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫، ߞߴߏ߬ ߤߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߏ߰ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߋ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ߫ ߝߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߗߍ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߈߁
ߊߟߊ߫ ߕߟߏ߫ ߓߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߲ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߛߓߍ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߝߊ߮ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯، ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬) ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߙߏ߬.
߁߈߂
( ߖߊ߲߰ߞߕߊ ) ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߓߊ߰ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߠߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߬.
߁߈߃
ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߒ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߞߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߍ߬ߡߍ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ( ߏ߬ ߘߌ߫ )، ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟
߁߈߄
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߌ ߛߐ߬ߛߐ߫ ( ߓߌ߬ )߸ ߞߋߟߊ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߌ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߡߊ ߘߌ߫.
߁߈߅
ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߝߊߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߓߊ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ ߘߊ߰ߡߎ߲.
߁߈߆
ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߕߙߐ߫ ( ߞߊ߲߫ ) ߛߘߍߡߊ߲߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߈߇
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߞߊ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߘߏ߲߰، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߋ߰ߋ߯ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߟߋ߬ ߔߏߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߗߏ߮ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫.
߁߈߈
ߌ ߞߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߯ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߎ߮ ߟߊ߫) ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫، ߌ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߛߌߕߐ߫ ߓߍ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߛߌ߰ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߈߉
ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.
߁߉߀
ߤߋ߫ ߸ ( ߞߏ ߡߍ߲ ) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ( ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬.
߁߉߁
ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߭ ߣߌ߫ ߛߌ߱ ߣߌ߫ ߟߊߟߌ ( ߓߍ߯ ) ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ߢߊ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ، ߤߊ߲߫ ߸ ߌ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߊ߲߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߘߋ߬، ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߦߴߌ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߴߊ߲ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬.
߁߉߂
ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߘߐ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߓߊߞߍ߫ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫.
߁߉߃
ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߟߌߟߌߟߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫، ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߸ ߞߵߊ߲ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߲ ߛߏߛߊߦߌ߫ ( ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ) ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.
߁߉߄
ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߝߋ߲߫ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߌ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߲ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߊߛߴߊ߲ ߡߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߓߊ ߌ ߕߍ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߞߊ߲ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫.
߁߉߅
ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ ( ߕߊ߯ߡߊ) ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫߸ ߒ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߓߊ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߢߌߡߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.
߁߉߆
ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߣߌߛߊ߬ߦߌ ߖߊ߬ߡߣߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߏ߬ ߞߊߣߵߌ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߘߋ߬.
߁߉߇
ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߞߍߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߏ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊߦߙߐ߫ ߞߏ ߘߐ߫.
߁߉߈
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫، ߏ߬ ߟߎ߯ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߉߉
ߟߍߙߊߟߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߟߍߙߊ) ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߢߍߡߌߙߌ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ߫ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߤߊ߲߫߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߞߊߟߌ߲ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬.
߂߀߀
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߡߊ߬ߣߐ߬ߟߌ߬ ߡߎߢߎ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߓߐߕߏ߲߫ ߕߊ߲ߞߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫.