߁
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߙߍߕߍߕߍ߫.
߂
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߜߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ( ߞߐ߲ߞߏ ߡߊ߬ ) ߞߘߎߞߘߎ߫.
߃
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ (ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬) ߟߊ߬ߖߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߟߐߟߐ߫.
߄
ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߅
ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ.
߆
ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊߛߘߌ߬ ߟߏ߬ߟߏ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫.
߇
ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߜߘߍ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߘߊ߬ߡߊ ߡߊ߬.
߈
ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߖߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߓߏ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߟߋ߬.
߉
ߞߘߎߞߘߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߎߡߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߝߣߴߊ߬ߟߎ߬ .
߁߀
ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߏ߫ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߞߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߕߟߊߡߊߞߎߘߎ߲߫ ߡߍߣߍ߲ߠߊ ߘߴߏ߬ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬.
߁߁
ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߘߊߟߌ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ( ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ )؟ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ ߘߊ߲߫ ߓߐ߰ ߡߊߘߌߡߊߘߌߟߊ ߘߐ߫.
߁߂
ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߌߟߋ ߞߓߊߞߏߦߊߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߞߊ߲߬߬߹.
߁߃
ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߌ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߥߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߫.
߁߄
ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ( ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊߦߟߍ߫.
߁߅
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ.
߁߆
ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߕߎ߲߯؟.
߁߇
ߥߟߴߊ߲ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬؟.
߁߈
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߐ߲߬ߞߍ߬ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊߟߎ߫ ߘߐ߯ߦߊߣߍ߲߫ ߞߏߋߞߏߋ߫.
߁߉
ߏ߰ ߞߎߟߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߯ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߜߏߦߊ߫) ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫.
߂߀
ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߊ߫ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߓߍ߫ ߸ ߓߌ߬ ߠߋ߬ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫.
߂߁
ߓߌ߬ ߟߋ߬ ߞߕߌߕߍ߮ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫.
߂߂
ߊߟߎ߯ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ߫ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ) ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߓߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫.
߂߃
ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߊߟߎ߯ ߥߋ߲ߓߋ ߛߌߟߊ ߓߌߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ߫.
߂߄
ߊߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬.
߂߅
ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߏ߲߰؟.
߂߆
ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬.
߂߇
ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߕߋߛߌ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߘߐߢߌߣߌ߲ߞߊ ߘߌ߫.
߂߈
ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ ߝߍ߬.
߂߉
ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫، ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߃߀
ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐߙߐ߲߫.
߃߁
ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ( ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ) ߞߎߡߊ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߜߙߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬.
߃߂
ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߓߊߏ߬ ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬.
߃߃
ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߕߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߟߋ߬.
߃߄
ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߋ߬.
߃߅
ߓߊߏ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬.
߃߆
ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߢߊ߬ߙߊ߫ ߝߊ߬ߕߐ ߦߋ߫ ߓߊ߬؟.
߃߇
ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߫.
߃߈
ߊߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߡߊߜߙߏ߬ ߟߊ߫.
߃߉
ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ( ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫) ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߄߀
ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬.
߄߁
ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.
߄߂
ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬.
߄߃
ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߄߄
ߜߍ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫.
߄߅
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߡߣߌߡߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߙߏ߫ ߜߊߘߏ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߐ߬ߢߊ߫ ߟߐ߬ߓߊߟߌ ߘߐ߫.
߄߆
ߏ߬ ߛߎߋߛߎߋ ߦߋ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߌ߫ ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫.
߄߇
ߖߌߦߟߍߡߊ߲߫ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߦߟߍߡߊ߲߬ߞߏ߫ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬.
߄߈
ߡߛߏ߬ ߢߊ߫ ߛߎߘߎ߲߫ ߥߟߎߞߎ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬.
߄߉
ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߦߏ߫ ߞߟߌ߫ ߡߊߕߎ߲߯ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬.
߅߀
ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߘߐߢߌߣߌ߲ߞߊ ߘߌ߫.
߅߁
ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߒߠߋ ߟߊ߫.
߅߂
ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.
߅߃
ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߣߌ߫ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ( ߒ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬)؟.
߅߄
ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ (ߊ߬ ߡߍ߲ߘߌߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߋ߯ߟߋ߯ ߓߊ߬؟.
߅߅
ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߴߊ߬ ߟߋ߯ߟߋ߯ ߞߵߊ߬ ( ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ) ߦߋ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߢߊߝߍ߬.
߅߆
ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߌ ߕߎ߲߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.
߅߇
ߣߌ߫ ߒߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߕߍ߫ ߸ ߒߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ (ߡߍ߲ߜߏߦߊ߫) ߟߋ߬ ߘߍ߯.
߅߈
ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߓߊ߬؟.
߅߉
ߝߏ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߦߊ߬ ߝߟߐ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߕߍ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߟߊ߫ ( ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߓߊ߬)؟.
߆߀
ߤߋߋ߰ ߣߌ߲߬ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߆߁
ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏߌ߫.
߆߂
ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߖߌ߰ߦߘߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߝߙߎ߬ߡߐ߬ ߦߙߌ؟.
߆߃
ߊ߲ ߠߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߆߄
ߓߊ ߦߙߌ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߕߍߡߊ߬ ߟߋ߬.
߆߅
ߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߫ ߟߋ߬.
߆߆
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ ߟߎ߬ ߟߝߴߊ߬ ߟߊ߫.
߆߇
ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߢߊ߯ߡߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߟߊ߫.
߆߈
ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߥߋ߲ߓߋ ߡߊ߬ ߘߏߦߌ߲߫.
߆߉
ߓߊ ߊ߬ߟߎ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬.
߇߀
ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߜߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬.
߇߁
ߝߟߐߡߐ߮ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߟߌ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ ߢߍ߫ ߟߋ߬.
߇߂
ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߛߊߦߌ߫.
߇߃
ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.
߇߄
ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬.
߇߅
ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߞߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ( ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ )، ߒ߬ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߓߊ߰ߞߏ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫.
߇߆
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߟߊߞߛߌ߫ ߢߊߣߌ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߡߊ߬.
߇߇
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߕߏߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߝߐ߬ߝߐ ߞߐ߫).
߇߈
ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ( ߕߐ߯ ߢߌߡߊ ) ߞߊ߲߬ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߇߉
ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߈߀
ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߫ ߖߐ߫.
߈߁
ߊ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߈߂
ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫.
߈߃
ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫.
߈߄
ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߞߟߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭.
߈߅
ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߡߎ߲߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫؟.
߈߆
ߊߟߎ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߡߊ߯ߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫؟
߈߇
ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߘߐ߫؟.
߈߈
ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߟߐ߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.
߈߉
ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߊ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ߫.
߉߀
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߔߏ߲߫.
߉߁
ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.
߉߂
ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߤߊ߲߱߹؟.
߉߃
ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ (ߘߌߎ-ߘߌߎ߫).
߉߄
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭.
߉߅
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊߟߛߍߣߍ߲ ߠߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.
߉߆
ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬.
߉߇
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊߛߟߎ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߊߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߐ߫.
߉߈
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߖߌ߰ ) ߞߊߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ( ߕߊ) ߞߍ߫ ߖߎ߬ߞߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߉߉
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߥߊߕߐ߫ ߟߋ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫.
߁߀߀
( ߊ߬ ߞߏ߫) ߒߡߊ߰ߙߌ ߒߛߐ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ( ߘߋ߲ ߘߌ߫).
߁߀߁
ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.
߁߀߂
ߏ߬ ߛߋ ߊ߬ ߝߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒߛߌ߬ߓߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒ ߧߴߌ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߸ ߌ ߞߊ߬ ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫؟߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬ ߸ ߌ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߁߀߃
ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߟߏ߫ ߟߊ (ߥߊߟߌߢߊ ߦߋ߫)߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߕߌ߲ߞߙߍ ߞߊ߲߬.
߁߀߄
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߒ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߋ߬.
߁߀߅
ߌ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.
߁߀߆
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߘߐߜߍ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߁߀߇
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊߞߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߯ߕߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
߁߀߈
ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ( ߕߐ߯ ߢߌߡߊ ) ߞߊ߲߬ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߁߀߉
ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ (ߘߏ߲߯).
߁߁߀
ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.
߁߁߁
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߁߂
ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߁߁߃
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ (ߟߊ߫ ߞߏ) ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߋ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߬ߢߍ߰ߓߊ߰ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫.
߁߁߄
ߊ߲ ߢߊ߬ ߘߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߟߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬.
߁߁߅
ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߛߌ߫ ߢߊߣߌ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߡߊ߬.
߁߁߆
ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߁߁߇
ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߠߊ߫.
߁߁߈
ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.
߁߁߉
ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ( ߕߐ߯ ߢߌߡߊ ) ߞߊ߲߬ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߁߂߀
ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ( ߘߏ߲߯ ).
߁߂߁
ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.
߁߂߂
ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߁߂߃
ߌߟߌ߬ߦߊ߯ߛߊ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߁߂߄
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.
߁߂߅
ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ( ߓߏߟߌ߫ ) ߓߊ߯ߟߊ߲߫ ߞߟߌ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬؟.
߁߂߆
ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫.
߁߂߇
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߊߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ( ߕߊ ߘߐ߫ ).
߁߂߈
ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬.
߁߂߉
ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ( ߕߐ߯ ߢߌߡߊ ) ߞߊ߲߬ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߁߃߀
ߌߟߌߦߊ߯ߛߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ( ߘߏ߲߯ ).
߁߃߁
ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.
߁߃߂
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߃߃
ߟߎ߯ߕߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߁߃߄
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߍ߯ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߐߘߍ߫.
߁߃߅
ߝߏ߫ ߡߛߏ߬ ߞߘߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.
߁߃߆
ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߏ߲ߓߏ߲߫.
߁߃߇
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ (ߕߏ߲ߓߏ߲) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍߓߐߒߘߊ ߟߊ߫.
߁߃߈
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.
߁߃߉
ߦߣߎߛߊ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߁߄߀
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߎߟߎ߲߫ ߖߛߐߣߍ߲ ߞߣߐ߫.
߁߄߁
ߞߟߊ߬ߓߐ ߞߍߣߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊ߬ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ( ߞߵߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߖߌ ߘߐ߫).
߁߄߂
ߏ߬ ߞߍ ߖߍ߮ ߞߵߊ߬ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߣߍ߲ ߠߊߞߎ߬ߣߎ߲߬.
߁߄߃
ߣߴߊ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸
߁߄߄
ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߏ߲ ߠߊ߫.
߁߄߅
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߜߙߋߞߙߋ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߣߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫.
߁߄߆
ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߋ߭ ߘߏ߫ ߦߙߌߟߡߊ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫.
߁߄߇
ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ( ߡߐ߰ ) ߥߊ߯ߗߡߍ߬ ߡߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߯ ߏ߬ ߘߌ߫.
߁߄߈
ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߥߊ߯ߕߌ߫.
߁߄߉
ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߞߏ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.
߁߅߀
ߥߟߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߰ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.
߁߅߁
ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫
߁߅߂
ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߘߋ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߎߦߊ߫.
߁߅߃
ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߁߅߄
ߡߋ߬ߘߋ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ߫ ߟߢߊ ߘߐ߫؟.
߁߅߅
ߊߟߎ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬؟
߁߅߆
ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬؟.
߁߅߇
ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.
߁߅߈
ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߍ߫ ‹ ߊߟߊ߫ › ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ( ߞߕߌߘߊ ߘߐ߫).
߁߅߉
ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߁߆߀
ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬.
߁߆߁
ߒ߬ߓߵߊߟߎ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫߸
߁߆߂
ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ( ߊߟߊ߫ ) ߡߊ߬ ߸
߁߆߃
ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߐ߫.
߁߆߄
ߊ߲ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫.
߁߆߅
ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߁߆߆
ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߜߎ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߁߆߇
ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߲߬.
߁߆߈
ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ( ߟߍߙߊ߫ ) ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߟߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫.
߁߆߉
ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.
߁߇߀
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫.
߁߇߁
ߊ߲ ߠߊ߫ (ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ) ߞߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߞߐ߲߰ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.
߁߇߂
ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߇߃
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߛߋߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߁߇߄
ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫.
߁߇߅
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫، ߊ߬ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߦߋߟߌ ߞߍ߫.
߁߇߆
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.
߁߇߇
ߣߴߊ߬ ߗߎ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߤߊ߲ߤߊ߲߫߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫.
߁߇߈
ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫ ߦߊ߬ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬.
߁߇߉
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߝߟߍߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߦߋߟߌ ߞߍ߫.
߁߈߀
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߸ ߜߟߌߦߊ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߁߈߁
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߘߏ߲߯.
߁߈߂
ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ.