߁
ߛ߫. ߸ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ߝߋ߲ ߘߌ߫.
߂
ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߥߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߦߐ.
߃
ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ (ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲) ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߘߐߞߊ߫ ߕߎߡߊ߫ ߕߍ߫.
߄
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߓߊߞߏߦߊߣߍ߲߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߅
ߊ߬ ߣߐ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߏߌ߫.
߆
ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߥߊߕߐ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߕߊ߯ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߇
ߊ߲ ߡߊ߫ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߐߟߕߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫، ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߟߌ.
߈
ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊߖߌ߰ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ( ߟߊ߫ ߞߏ) ߘߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬.
߉
ߥߟߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߛߐߟߌߟߊ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬؟.
߁߀
ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬؟ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ( ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ) ߖߟߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߥߍ߫.
߁߁
ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߴߦߋ߲߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬.
߁߂
ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߓߟߐ߬ ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߲߬ ߕߌ߮.
߁߃
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߎ߯ߕߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߛߓߋ߬ߕߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬، ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߬.
߁߄
ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.
߁߅
ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߞߎߟߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߛߊ߬ߦߌ߬ߟߌ߫ ߡߊ߬.
߁߆
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ (ߦߟߍߓߐ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬) ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߒ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߢߍ߫.
߁߇
ߌߟߋ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߐ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߘߊߥߎߘߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߸ ( ߓߊ߬ߕߏ ߘߐ߫ ) ߛߍ߲ߓߍߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫.
߁߈
ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߞߟߏ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߜߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫.
߁߉
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫، ߏ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߵߊ߬ ߝߍ߬.
߂߀
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߊߘߐߥߛߊ ߟߊ߫.
߂߁
ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߛߙߐߙߐ ( ߞߏߞߏ) ߟߊ߫.
߂߂
ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߘߊߎߘߊ߫ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߴߌ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߰ߣߍ߲߬ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߕߌ߫ ߒ߬ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߌ ߘߎ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬.
߂߃
ߒ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߣߌ߲߬ ߸ ߛߊ߰ ߡߛߏ߬ ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߛߊ߰ ߡߛߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߒߠߋ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߴߌ ߕߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߒ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߜߟߌߦߊ߫ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߫.
߂߄
‹ ߘߊߎߘߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴߌ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߌ ߟߊ߫ ߛߊ߰ ߡߛߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߙߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߰ ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߰ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߜߋ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬. ߘߊߎߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߒ߬ ߣߵߊ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬.
߂߅
ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫، ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ߧߊ ߟߵߊ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߘߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ.
߂߆
ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߘߊߎߘߊ߫߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߵߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߌ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߌ ߟߊߝߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ ߝߍ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߏ߲ ߞߐ߫.
߂߇
ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߕߊ ߜߊ߬ߟߏ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߂߈
ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫؟ ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߥߊ߬ߟߊ߲߬ߞߌ߬ߕߐ ߟߎ߬؟.
߂߉
ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߒ߬ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߜߌߜߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߕߊ߰ߛߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬.
߃߀
ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߛߐ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߖߐ߲߬ ߓߘߍ߬ߞߏ ߘߊ߲߭ ߠߋ߬، ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߝߛߊߦߌ߫.
߃߁
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߛߏ߬ ߟߞߊ߬ߟߌ߲߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߙߊߓߐ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߝߍ߬.
߃߂
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߤߙߊ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߝߐ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߤߊ߲߯ ( ߛߏ߭ ) ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ (ߘߌ߬ߓߌ) ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߓߟߏ߫.
߃߃
ߊߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߒ ߡߊ߬ ߘߍ߫، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ) ߜߍ߬ߟߍ߲ ߣߌ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ) ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߏ߬ߛߊ߬ ߟߊ߫.
߃߄
ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬.
߃߅
ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߒ ߡߊߞߕߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ( ߢߐ߲߰ ) ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߓߊ ߌߟߋ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߛߐߟߌߟߓߊ ߘߌ߫.
߃߆
ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߢߐ ߞߟߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߢߣߊ߫ ߦߙߐ ߕߐߟߍ߫.
߃߇
ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ߫ ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߊ߫ ߖߌߘߐߕߎߣߎ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ.
߃߈
ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߙߎߝߊߣߍ߲߫ ߖߟߐ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫.
߃߉
ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߐߟߌ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߓߟߏߘߐߓߌߟߊ ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߘߐߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߫ ߕߍ߫.
߄߀
ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ߧߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ߫.
߄߁
ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߦߎ߯ߓߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߓߘߊ߫ ߕߙߐ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߰ ߒ ߠߊ߫ ߘߋ߬.
߄߂
( ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ) ߌ ߛߋ߲߭ ߜߊ߬ߛߌ߬ ( ߘߎ߱ ߟߊ߫ ) ߓߊ߫߸ ߞߏ߬ߟߌ߬ ߦߙߐ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߖߌ.
߄߃
ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߤߌߣߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ.
߄߄
ߒ ߞߏ߫ ߕߐ߲ߛߐ߲ߡߊ ߘߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߌ ߞߊߣߵߌ ߞߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߕߌߢߍ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߖߐ߲߬ ߓߘߍ߬ߞߏ ߘߊ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߟߋ߬.
߄߅
ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߰ߞߎߓߊ߫ ߟߎ߫ ߞߏߝߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ( ߘߌ߯ߣߊ ) ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߌ߯ ߣߌ߫ ߢߟߊߞߊ ߕߌ߰ ߟߎ߫ ߘߌ߫.
߄߆
ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ( ߛߎ߬ߟߊ߫ ) ߛߏ ߞߏߝߐ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫.
߄߇
ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟
߄߈
ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߴߌߟߌ߬ߦߊߛߎ߫ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߦߊߕߌ߱ ߞߏߝߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ (ߖߐ߲߬) ߓߘߍߓߘߍ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߄߉
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߋ߬.
߅߀
ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߅߁
ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߌߘߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߐ߲߬.
߅߂
ߡߛߏ߬ ߢߊ߫ ߛߎߘߎ߲߫ ߛߘߍߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬.
߅߃
ߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫.
߅߄
ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.
߅߅
ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߋ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߅߆
ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߟߊ߫ ߦߙߐߞߏ ߘߐߓߊ ߟߋ߬.
߅߇
ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߟߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
߅߈
ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߞߏ߫ ߘߊߓߍ߲߫ ߜߘߍ߫.
߅߉
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߟߌ߬ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ( ߦߋ߲߬ ߞߣߐ߫)߸ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.
߆߀
ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫، ߊߟߎ ߓߊ߬؟ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߫ ߕߴߊߟߎ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߡߝߊ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߮ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߋ߫.
߆߁
ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߣߌ߲߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߓߊߟߌߟߌ ߡߋߞߊ߬ߝߏ߬ ߕߊ ߘߐ߫.
߆߂
ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ߠߴߊ߲ ߕߍ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.
߆߃
ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߟߍߓߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߢߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߝߏ߬ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ (ߒ߬ ߢߊߝߍ߬)؟.
߆߄
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߞߟߍ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬.
߆߅
ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߟߋ߬.
߆߆
ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߝߋ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߋ߬.
߆߇
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߬ (ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫).
߆߈
ߊߟߎ ߞߐߘߏ߲߬ߣߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߏߘߌ߬.
߆߉
ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.
߇߀
ߦߟߌߘߏ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ( ߟߊߛߋ) ߘߐ߫.
߇߁
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߞߍߕߐ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߐ߱ ߘߐ߫.
߇߂
ߣߌ߫ ߒ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߣߌ ߘߏ߫ ߝߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫.
߇߃
ߞߋ߲ߛߐ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.
߇߄
ߝߏ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ߫، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߇߅
‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߓߙߌ߬ߛߌ߫ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߞߵߌ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߡߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫߸ ߌ ߓߘߴߌ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߕߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟.
߇߆
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫، ߓߊ ߌ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߘߊ߲߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߘߊ߲߫ ߓߐ߱ ߘߐ߫.
߇߇
‹ ߊߟߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߓߊ ( ߓߌ߬ ߕߊ ߞߐ߫ ) ߌ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߕߊ ߘߌ߫.
߇߈
ߒ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߟߵߌ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߛߌ߰ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߠߊ߫.
߇߉
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߡߊ߰ߙߌ ߒ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߫ ( ߛߦߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ) ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߏ߲.
߈߀
‹ ߊߟߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.
߈߁
ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߟߏ߲ ߠߊ߫.
߈߂
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߰ ߒ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߜߟߌߦߊ ߕߍ߫ ߸ ߒ ߘߴߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߝߟߌ߬ ߞߐߘߍ߫.
߈߃
ߝߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߈߄
‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬، ߒ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫.
߈߅
ߒߘߌߣߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߝߊ߫ ߌ ߣߴߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫.
߈߆
ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߕߴߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߛߌ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫، ߒ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߍ߬ߒ߬ߞߏ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.
߈߇
‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ› ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ ߞߐ߫.
߈߈
ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߟߐ߲߫ ߕߟߋ߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߐ߫.