߁
ߤ߭. ߡ.
߂
ߊ߳. ߛ. ߞ߫.
߃
ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߣߴߌ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬.
߄
ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߔߏ߲ߞߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߟߋ߬.
߅
ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߝߙߊߝߙߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫، ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬.
߆
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫، ߌߟߋ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫.
߇
ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌ ߡߊ߬ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߡߊߛߌߟߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ߛߌߞߊ߫ ߕߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫߸ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߖߌߖߌ ߘߐ߫.
߈
ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߰ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫߸ ߢߌ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫.
߉
ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߓߊ߬߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.
߁߀
ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߫ ߊ߬ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߕߌ ߦߋ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫، ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.
߁߁
ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߢߊ، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߎ߯ ߟߴߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬، ߝߏߦߌ߬ ߕߴߊ߬ߟߋ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߞߏ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߸ ߦߋߟߌߟߊ ߟߋ߬.
߁߂
ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߏ߲ߧߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߜߙߐ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.
߁߃
ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌߟߋ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߌߛߊ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߊߡߎ߲ ߠߊߟߐ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߘߊߝߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߌ ߦߋ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ (ߏ߬ ߘߌ߫) ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫.
߁߄
ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߟߊ߫ (ߣߊߡߎ߲ߞߏ ߘߐ߫) ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߞߐ߲߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߕߌ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߎߛߎ߲߫.
߁߅
ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߌߟߋ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߵߌ ߕߋߟߋ߲߫ ߦߏ߫ ߌ ߟߐ߬ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߐ߬ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߕߋߟߋ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫، ߒ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߦߴߊ߲ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߒ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߟߊߓߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.
߁߆
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߖߊ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ( ߘߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ ߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ، ߡߐߣߍ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߇
ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߭، ߖߍߣߍ߲ ߘߴߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫؟.
߁߈
ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߙߐߕߐߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߴߊ߬ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߡߊߖߊ߲߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ (ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫) ߞߏߌ߫.
߁߉
ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߯ߡߐ߯ߒߕߋ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߰ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬.
߂߀
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߝߍ߬ ߸ ߒ߬ ߘߴߏ߬ ߓߎ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߝߍ߬ ߸ ߒ߬ ߘߴߏ߬ ߛߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߬ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫.
߂߁
ߥߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬؟ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߞߎߡߊ (ߞߐ߲߰ߣߍ߲) ߕߍ߫ ( ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫)߸ ߛߊ߫ ߞߕߌ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߂߂
ߌ ߘߌߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߖߘߐ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߋ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߟߊ߬ ߞߣߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬، ߏ߬ ߟߋ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߛߊ߫ (ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬).
߂߃
ߊߟߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߟߊߝߎߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߴߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߓߎ߯ ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߂߄
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߥߎߦߊ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߌ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߣߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߖߏ߬ߖߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌߛߌ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߂߅
ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߂߆
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫، ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߊ߫߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߂߇
ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߙߍ߬ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߛߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߂߈
ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߏߕߌ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߘߌ߫.
߂߉
ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.
߃߀
ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߖߎ߮ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬.
߃߁
ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߞߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬، ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߛߌ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫.
߃߂
ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬.
߃߃
ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߢߐ ߟߊߟߐ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߊ ߞߊ߲߬، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߘߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߘߋ߬.
߃߄
ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬، ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߊ߫.
߃߅
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߖߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߦߙߐ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.
߃߆
ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.
߃߇
ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߐߣߍ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߃߈
ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߦߋ߫ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫.
߃߉
ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߓߊ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߏߦߌ߲ߝߏߦߌ߲߫.
߄߀
ߓߊߏ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬.
߄߁
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߡߊߝߏߦߌ߲ߝߏߦߌ߲߫ ߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߛߌߟߊ߫ ߕߍ߫ ߟߐ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬.
߄߂
ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.
߄߃
ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߕߊ ߘߌ߫.
߄߄
ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߢߌ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߌ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߊ߫ ߕߎߡߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߫ ߦߙߐ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟.
߄߅
ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߛߐߞߐߙߌߦߊߣߍ߲߫ ߘߐ߯ߦߡߊ ߓߟߏ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊߞߙߍ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߊ߫، ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߣߐ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲، ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.
߄߆
ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫، ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߓߟߏ߫.
߄߇
ߊߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߊ߬ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߣߊ߭ ߕߍ߫ ߸ ߞߐߛߊߦߌ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߢߡߊߘߏ߲߯ ߦߙߐ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬.
߄߈
ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߴߌ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫، ߝߏߦߌ߬ ߕߴߌ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ، ߊ߲ߠߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߸ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߛߎ߬ߡߎ߲ߛߎ߬ߡߎ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߍߥߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.
߄߉
ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫، ߊ߰ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߰ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߐ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫.
߅߀
ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߓߊ߬ߛߊ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߋ߬.
߅߁
ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫߸ ߝߏ߫ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߘߋ߬ ߥߟߊ߫ ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߞߕߐ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߸ ߊ߰ ߔߏ߲ߞߌ߲߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߅߂
ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬، ߌ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߟߍߙߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊ ߌߟߋ ߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫.
߅߃
ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߕߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫، ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬؟.