߁
ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߱ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬.
߂
ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.
߃
ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߓߎ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߐ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߄
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߤߊߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߅
ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߜߘߍ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬؟.
߆
ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߕߌ߯ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ ߘߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߟߋ߫.
߇
ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߐߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߯ ߞߵߊ߬ ߕߋ߲ߜߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߡߍ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.
߈
ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏߣߍ߲߫ ߟߐ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߦߟߍߓߐߝߋ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߘߐ߯ߦߡߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫.
߉
ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߖߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߕߍߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߢߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߌ߫.
߁߀
( ߘߐ߬ߛߊߙߌ ) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߯ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߁
ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߘߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫.
߁߂
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߐߘߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߌߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.
߁߃
ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ (ߞߍ߬ߟߍ) ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫߸ ߞߏߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߙߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.
߁߄
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬.
߁߅
ߊ߲ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߞߕߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߋ߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߁߆
ߊ߲ ߞߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ (ߣߊߡߎ߲) ߞߏߢߊ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߕߐߢߍ߮ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߭ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐߞߏ ߟߎ߬ ߞߕߌ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫.
߁߇
ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߌ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ( ߣߊߡߎ߲ ) ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋߎ߫.
߁߈
ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߘߊ߲߬ ߠߴߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߓߊ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫.
߁߉
(ߘߐ߬ߛߊߙߌ) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߢߟߊߞߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߂߀
ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߢߊ߫ ߣߌߡߦߊ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߘߐ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.
߂߁
ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߛߊ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫.
߂߂
ߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߘߌ߫؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߵߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߟߏߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߣߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߘߌ߬ߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߍߣߍ߲ ߘߴߏ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.
߂߃
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊߟߏ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߖߌ߰ߟߌ.
߂߄
ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ( ߞߘߐ ) ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.
߂߅
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߣߌߒߕߊ߲ߧߊ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.
߂߆
ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߣߐ߬ ߟߴߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬.
߂߇
ߌ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߞߟߌߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫.
߂߈
ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߰ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߓߊ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬.
߂߉
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߃߀
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߛߊ߫߸ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.
߃߁
ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߊ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߘߌ߫، ߊ߲ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ (ߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫) ߝߏ߫ ߖߌ߰ߟߌ، ߊ߲ ߜߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫.
߃߂
ߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊ߫.
߃߃
ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߫ ߓߌ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫.
߃߄
ߏ߬ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߟߍߓߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߢߌߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬.
߃߅
ߒ߬ߓߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ.
߃߆
ߝߊ߲ߓߦߊ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬.