߁
ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߓߊߞߏߦߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߂
ߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬ (ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫) ߞߟߋ߫.
߃
ߒ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߘߎ߱ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߍߙߊ ߟߋ߫ ߒ߬ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ (ߏ߬ ߞߊߡߊ߬).
߄
ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߯ߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.
߅
ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߲ ߞߵߏ ߟߐ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߌ߬ߘߌ߬ ߸ ߥߏ߬ߘߊ߫ ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫.
߆
ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߘߌ ߟߎ߫ ߝߏ߬ߦߌߝߏ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߗߋ߲߱ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬.
߇
ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߢߟߊߞߊߞߏ ߣߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߖߐ߲ ߘߊ߬ߡߊ ߦߋ߫.
߈
ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ߫ ߓߙߊߞߡߊ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߯ߡߊ߫ ߞߊ߬ߕߊ ߟߎ߬.
߉
ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߡߊߙߏߛߎ߲߫ ߖߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߸ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߕߛߐ߬ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸
߁߀
ߘߊߦߟߌߡߍ ߘߌ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߰ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߐߟߌ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬.
߁߁
ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬.
߁߂
ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߌ߫ ߟߎ߯ߕߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬.
߁߃
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߋ߬ߕߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎߓߊߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬، ߒ ߠߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ ߜߋ߲ߜߋ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬) ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.
߁߄
ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߛߍ߰ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߯ߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊߞߏ ߘߐ߫.
߁߅
ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫߸ ߒ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߌ ߦߋ߫ ߘߐߗߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߣߊ߬ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߓߊ ߥߙߏ߬ߝߋ ߘߌ߫.
߁߆
ߞߊ߬ߦߌ߯ ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬.
߁߇
ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߌ߫ ߝߐ߫ ߝߏ߫ ߛߓߍߓߊ߯ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߊߡߊ߬.
߁߈
ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߟߏ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫߸ ߌ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐߞߊ߬ ߟߊ߫.
߁߉
ߓߘߎ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߝߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫.
߂߀
ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߛߙߋ߫ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫.
߂߁
ߌ ߕߘߍ߬ ߣߌ߲߬ ߞߏ ߖߊ߲߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߊ߲ ߣߵߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߘߌ߬ߟߊ߲ ߓߐ߫ ߟߴߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋߟߌߢߊ ߘߌߡߊ߲ߓߊ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߘߋ߬.
߂߂
ߊ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ( ߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫).
߂߃
ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ ߞߊ߲ߘߐߜߍߟߍ߲ ߘߊ߬ߡߊ ߟߊߝߟߌ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫.
߂߄
ߤߙߊ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߓߊ߯ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߛߎ߲ߓߊ߮ ߘߊ߬ߡߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
߂߅
ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬، ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߝߎ߬ߝߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߐ߫.
߂߆
ߊ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒߠߋ ߡߴߊ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫.
߂߇
‹ ߊߟߊ߫› ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߊߘߛߐߛߐ߫ ߞߍ߫ ߒ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߒ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ߟߊߞߐ߲߰ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫.
߂߈
ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߒ ߓߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߓߊ߯ ߘߌ߫.
߂߉
ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߓߘߊ߫ ߝߊ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ ߝߋ߲߫ ߓߴߦߋ߲߬ ߓߊ߬؟.
߃߀
ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ (ߣߊߞߐ) ߘߌ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ ߖߊ߲߫ ߕߍ߫.
߃߁
ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߯ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ( ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ) ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߊ߬ߡߊ ߦߋ߫.
߃߂
ߡߍ߲ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߢߍ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.
߃߃
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߖߐ ߘߌ߫ ߞߍ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߎߘߊߌ ߟߏ߲ ߘߌ߫.
߃߄
ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬، ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫.
߃߅
ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߯ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲߫ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߦߌߟߊ߫ ߓߍ߫.
߃߆
ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߘߋ߬، ߥߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߏߘߋ߲߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߣߊ߫.
߃߇
ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߛߍ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߒ߬ ߠߊ߫.
߃߈
ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߌߟߋ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߞߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊߜߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߟߊ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߋ߭ ߢߍ߫.
߃߉
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲߫ ߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߄߀
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߸ ߞߟߌߟߌߟߊ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫.
߄߁
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߓߐߟߌ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫.
߄߂
ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߣߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫، ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.
߄߃
ߘߎ߱ ߛߍ߲ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬.
߄߄
ߒ߬ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߌߟߋ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߘߋ߲߬ߘߋ߬ߙߎ߫ ߘߌ߫، ߡߐ߰ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ߢߍ߫.