߁
ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߸
߂
ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߟߊ߫.
߃
ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫.
߄
ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߟߊ߫.
߅
ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.
߆
ߓߌ߲ ߣߌ߫ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߇
ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߞߘߐߕߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߭ ߛߌ߰.
߈
ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߞߍ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߘߋ߬.
߉
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߟߐ߬ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߊ߭ ߘߐߘߛߏ߫.
߁߀
ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.
߁߁
ߦߙߌߘߋ߲ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߖߐ߲߫ ߝߎ߲ߘߌߡߊ ߟߎ߬.
߁߂
ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߯ߡߊ߫ ߖߌߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߡߊߙߋߡߊ ߟߎ߬.
߁߃
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߁߄
ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߓߐ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߕߍ߯ߣߍ߲.
߁߅
ߞߊ߬ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߕߊ߫ ߡߍߣߍ߲ ߘߐ߫.
߁߆
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߁߇
ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ.
߁߈
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߁߉
ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߥߦߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ( ߝߛߊߦߌ߫).
߂߀
ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫.
߂߁
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߂߂
ߟߓߊ߬ ߞߐߣߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߯ߣߍ߲.
߂߃
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߂߄
ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߠߎ߫ ߟߋ߬.
߂߅
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߂߆
ߣߌߡߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߓߊ߲ߕߐ߫ ߟߋ߬.
߂߇
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߟߘߊ ߟߋ߬ ߕߏߕߐ߫ ߸ ߞߟߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߕߌ߱.
߂߈
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߂߉
ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߓߍ߯.
߃߀
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߃߁
ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߒ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߡߵߊߟߎ߬ ߖߌߘߊ߲ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ.
߃߂
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߃߃
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߓߐ߫ ߞߍ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߛߍ߲ߓߍ ߟߋ߬ ߠߊ߫.
߃߄
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߃߅
ߕߊ߫ ߡߍߣߍ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߢߊ߲߬ߖߌ ߘߌ߫ ߟߊߜߘߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫.
߃߆
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߃߇
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߓߎߙߊ߲ߡߊ.
߃߈
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߃߉
ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߡߊ߬.
߄߀
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߄߁
ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߦߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߋ߲ߛߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߝߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫.
߄߂
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߄߃
ߞߏ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫.
߄߄
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ߫ ߝߊ߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫.
߄߅
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߄߆
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߟߐ߭ ߢߍ߫ ߸ ߣߊߞߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߦߋ߫.
߄߇
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߄߈
ߦߙߌ߫ ߓߏߟߏ߲-ߓߏߟߏ߲ߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
߄߉
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߅߀
ߞߐ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫.
߅߁
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߅߂
ߦߙߌߘߋ߲ ߓߍ߯ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬-ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.
߅߃
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߅߄
ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߟߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߝߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
߅߅
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߅߆
ߡߛߏ߬ ߢߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.
߅߇
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߅߈
ߏ߬ ߟߎ߯ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߘߍ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߯ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬.
߅߉
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߆߀
ߡߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߕߍ߫.
߆߁
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߆߂
ߣߊߞߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߘߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߆߃
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߆߄
ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߌߓߟߌ ߟߋ߬.
߆߅
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߆߆
ߞߐ߬ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߎߝߙߎ߫ ߟߊ߫.
߆߇
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߆߈
ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߖߐ߲ ߣߌ߫ ߦߙߌߢߐ.
߆߉
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߇߀
ߡߛߏ߬ ߓߘߍ߬ (ߛߊ߲߬ߛߊ߬ߟߏ߲߫) ߢߌ߬ߡߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߇߁
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߇߂
ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ ߥߟߎߞߎ߫ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߝߊߟߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.
߇߃
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߇߄
ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.
߇߅
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߇߆
ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߘߏ߬ߝߙߏ߫ ߝߙߌߛߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߞߎߓߊ߬ ߝߋ߲߫ ߢߌߡߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲.
߇߇
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟.
߇߈
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߟߊߜߍ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߟߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߕߌ߱ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߕߌ߱ ߘߌ߫.