߁
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߖߎ߮ ( ߟߎ߬) ߣߴߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ( ߟߎ߫) ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫߸ ߓߊ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ( ߊߟߎ߫ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ) ߣߴߊߟߎ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߟߋ߬ ߞߊߡߊ߬ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߊߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߐ߬ ߘߌߦߊߢߍ ߟߐ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬، ߒߠߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫، ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߌ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬.
߂
ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߣߊ߬ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߫.
߃
ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߏߢߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߏ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.
߄
ߞߢߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߠߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߓߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߒ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߝߏ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߐߣߍ߲ ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߓߍߣߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߸ ߓߊ ߒ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߵߌ ߡߊ߬߸ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.
߅
ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߲ ߞߍ߫ ߞߘߐߓߐߕߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߌ ߦߴߊ߲ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߋ߬ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ، ߓߊ ߌߟߋ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬.
߆
ߞߢߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߦߟߌ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮، ߊߟߊ߫߸ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.
߇
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߘߌߦߊߢߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߎ߯ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߋߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߈
ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫߸ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬.
߉
ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߓߌ߰ߛߌ ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߌ߬ߛߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
߁߀
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߡߛߏ߫ ߝߎ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߊߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߰ߣߍ߬ ߓߐߣߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߡߦߊ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߓߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߞߊߣߌ߲߫ (ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫) ߟߋ߬، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߓߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߞߊߣߌ߲߫ ( ߊߟߎ߫ ߟߊ߫)، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ( ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ )، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߁
ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߓߐߣߍ߲ ߢߐ߲߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߟߊߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫.
߁߂
ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߡߛߏ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߓߘߊ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߜߙߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߊߕߐߦߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߰߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ ߘߌ߫ (ߘߋ߲ߞߏ ߘߐ߫) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߌߟߋ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫، ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߌߣߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߁߃
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߓߌ߬ߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߊߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߣߐ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ (ߟߊߞߎߣߎ߲ߞߏ) ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.