߁
ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫، ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬، ߓߍ߬ߛߍ ߟߋ߬، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬، ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬.
߂
ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.
߃
ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ (ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߣߊ ߘߐ߫) ߡߎߣߎ߲߬، ‹ ߊߟߊ߫› ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.
߄
ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߕߌ߱ ߘߌ߫.
߅
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߎ߲߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߲߬ ߟߊߒߡߊ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߓߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.
߆
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߕߍߟߍߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߊ߬ߦߊ ߣߕߊ߬ ߥߍ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.
߇
ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߣߕߊ߬ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋ߲߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ ߟߋ߬.
߈
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߊߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫.
߉
ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߬ߙߋ ߓߟߏߞߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.
߁߀
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߊߟߎ߯ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫.
߁߁
ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߥߟߊ߫ ߢߣߊߕߍ߮ ߘߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߜߘߌ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߌ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߢߣߊߕߍ߮ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.