߁
ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ ) ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.
߂
ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߗߋߥߊߟߌ ߢߌ߬ߡߊ߬ߓߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߸ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬.
߃
ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߘߊ߲߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫، ߌ ߢߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߓߊ߫߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߝߐ߬ߛߐ߲߫ ( ߦߙߐ߫ ) ߦߋ߫ ߓߊ߬؟.
߄
ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߫߸ ߢߊ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߌ ߡߊ߬ ߛߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߐ߬ߍ߰ߣߍ߲߬ (ߕߟߎߟߎ) ߛߍ߰ߣߍ߲߫.
߅
ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊߗߋ߲߬ߧߊ߫ ߕߊߘߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߡߊߓߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߖߌߖߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߆
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߸ ߔߊߦߌߔߊߦߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߙߐ߬ ߖߎ߯ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.
߇
ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߥߎߙߎ߲ߘߎ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫.
߈
ߊ߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߦߙߍߞߍ߫ ߡߐߣߍ ߡߊ߬، ߞߙߎ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟.
߉
ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߖߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߞߵߏ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߖߌ߰، ( ߒ ߞߏ߫ ) ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ.
߁߀
ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߓߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߖߌߖߌ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߡߍ߫.
߁߁
ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߭ ߠߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߦߌߟߡߊߖߊ߲ߧߊ߫ ߟߋ߬ ߖߌߖߌ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.
߁߂
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߊ߬ ߢߊߞߕߐߡߊ߫߸ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊߟߌ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ.
߁߃
ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߛߌߛߌ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߄
ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߊ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߘߍ߫، ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߸ ߡߐߡߐߒߕߋ ߟߋ߬ ߸ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬.
߁߅
ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߎߓߍ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐ߫، ߥߌ߬ߟߌ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.
߁߆
ߊ߬ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ( ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ) ߖߎߙߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߰ ߟߊߡߊ߰ߡߊ߰ ߟߊ߫؟.
߁߇
ߥߟߴߊ߬ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ (ߡߊ߰ߙߌ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߓߙߍ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ ߝߢߐ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬؟ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ (ߒ ߠߊ߫) ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߓߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲.
߁߈
ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߞߏߌ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬؟.
߁߉
ߊ߬ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߫ ( ߞߊ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ) ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߌ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟، ߒ߬ߓߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߢߊ߯ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.
߂߀
ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߘߌ߫؟، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߖߘߍ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ ߞߐ߫.
߂߁
ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߖߐ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬؟، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ( ߏ߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫ )، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߋ߲ߜߋߘߋ߲ߧߊߣߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߐ߫.
߂߂
ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߌߘߌ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߢߊߘߐߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߟߊߞߢߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬؟.
߂߃
ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ‹ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ › ߞߵߊߟߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߏߘߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߏ ߦߊ߯ ߘߐ߯ ߟߋ߫ ߘߋ߬.
߂߄
ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߝߍ߬.
߂߅
ߊ߬ߟߎ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟
߂߆
ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߴߏ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߂߇
ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߬ ߜߐߞߎ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ ߘߍ߲، ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫.
߂߈
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߣߌ߫ ߒ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬߸ ߥߟߴߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ( ߞߵߊ߲ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ )߸ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߛߌ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߎߕߊ ) ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬؟.
߂߉
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߒ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߘߐ߫.
߃߀
ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߜߛߍߛߍ߫ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߌ߫ ߖߐ߯ߞߐߞߐ ߘߌ߫؟