߁
ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߝߊ߯ߛߌ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߦߊ߬ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߂
ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߃
ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬.
߄
ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߕߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.
߅
ߊ߬ ߞߏ߫ ߒߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߒߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߟߌ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫.
߆
ߒ ߠߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬.
߇
ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߛߴߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߏ߬ߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߙߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߓߌߘߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߋ߲ߜߋߘߋ߲ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߖߏ߯ߙߏߞߙߏ߫.
߈
ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߜߋ߲ߜߋߟߋ߲߫.
߉
ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߝߐ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߓߌ߬ ߘߐ߬ ߝߐ ߞߍ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ߗߙߎ߫.
߁߀
ߒ ߞߊ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߝߍ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߁
ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐߟߊ ߟߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߙߐߕߐߕߐ߫.
߁߂
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫.
߁߃
ߡߋ߬ߘߋ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߡߊߕߌ߮ ߦߋ߫؟.
߁߄
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬.
߁߅
ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߘߊ߲߫ ߓߟߌߕߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟.
߁߆
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ߞߍ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ( ߛߊ߲ ) ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߕߊߘߎ߲ ߘߌ߫؟.
߁߇
ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߖߏߙߏ߲ߕߊ߲߫.
߁߈
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߥߎߛߊߦߌ߫.
߁߉
ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ߜߋ߲ ߘߌ߫.
߂߀
ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.
߂߁
ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߘߋ߬، ߞߊ߬ ߕߎ߲߰ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߡߴߊ߬ ߖߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߓߐ߬ߣߐ.
߂߂
ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ( ߟߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߰ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߌߢߍ ߟߊ߫ ) ߝߙߍ߬ߓߊ߫ ߟߊ߫.
߂߃
ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋߎ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߥߊߘߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߯ߊ߳ߊ߲߫ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߜ߭ߎ߯ߛ߳ߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߊ߳ߎ߯ߞ߫ߊ߫ ߣߌ߫ ߣߊߛߌߙߊ߲߫ ߛߌ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬.
߂߄
ߤߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ( ߡߐ߰ ) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߝߟߌ߬ ߞߟߋ߫، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߝߌ߬ߟߌ.
߂߅
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߘߊ߫ ߖߌ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߊ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߜߘߍߞߍ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫.
߂߆
ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߞߣߊ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߐ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߂߇
ߓߊ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߡߏߦߟߌ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߐ߰ߞߏߙߏ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߊ߬ߡߊ.
߂߈
ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊߞߕߏ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ߕߐ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߞߣߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߏߒߘߐ.