߁
ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ.
߂
ߛߎ ߞߍ߫ ߟߐ߭ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߘߏߣߍ߲߫.
߃
ߊ߬ ߕߟߊ ( ߞߍ߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߫) ߕߋ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߘߛߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫.
߄
ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬، ߌ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߥߟߍߟߍ߫.
߅
ߊ߲ߠߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߘߌߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߜߌߟߌ߲ߡߊ߲ߓߊ߫ ߟߊߝߟߵߌ ߞߊ߲߬.
߆
ߛߎ ߟߐ߭ ߟߋ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߜߡߊ ߦߋ߫ ( ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ) ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐߕߊ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߖߐ߲.
߇
( ߓߊ) ߓߟߏߡߞߊ߫ ߡߊߞߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߘߐ߫ ߡߙߐߕߐߕߐ߫.
߈
ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ( ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߘߊߡߌߣߊ ߘߐ߫ )، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߌ ߓߟߏߡߊߞߵߊ߬ ߞߊߡߊ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬.
߉
ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߴߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߁߀
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߌ ߦߴߌ ߘߊߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߕߍ߯ߒߠߊ߫ ߗߋ߲߰ ߠߊ߫.
߁߁
ߒ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫.
߁߂
ߤߊ߲߫߸ ߞߊߘߊ߲߫ ( ߜߋߟߋ߲ߞߎߘߎ߲ ) ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ ߘߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ.
߁߃
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߘߐ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲.
߁߄
ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߍߙߍ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߜߌߚߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ ߝߎߝߎ߫ ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߕߊ ߘߌ߫.
߁߅
ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲.
߁߆
ߒ߬ߞߊ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ (ߡߍ߲ߞߍ߭)، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߥߊߡߌ߫.
߁߇
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ( ߖߊ߲߰ߞߕߊ ) ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߕߊ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߜߍߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߎߥߊ߲߫؟.
߁߈
ߛߊ߲ ( ߝߣߊ߫ ) ߝߙߊߝߙߊߕߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߞߍߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߉
( ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ߟߝߊߙߌ ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߝߍ߬ ߞߋߟߋ߲߬.
߂߀
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߋ߬ ߞߴߌ ߦߴߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߛߍ߫ ߛߎ ߛߓߊߢߐ߲߯ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ (ߞߍ߬ߣߍ߲)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߟߊ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߓߊߢߐ߲߮ ( ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ )، ߌ ߝߍ߬ ߡߐ߰ ߖߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ( ߛߋ߫ ߟߊ߫ ) ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߓߙߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߵߏ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߐ߰ߦߊ߬ ( ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ( ߛߊߟߌ ߘߐ߫ ) ߛߍߣߍ߲߬، ߓߊ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ( ߟߎ߬ ) ߞߣߐ߫، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߐ߰ߦߊ߬ ( ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߝߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߵߊߟߊߣߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߐ߲ߘߐ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߝߌ߬ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.