߁
ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ( ߟߐ߬ߓߊ ߛߋ ߟߊ߫).
߂
ߞߵߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߯ߙߋ߫ ߏ߬ ߟߊ߫.
߃
ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߝߣߊ߫ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.
߄
ߞߵߊ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߝߏ߬ߦߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߝߏߦߊ߲߫.
߅
ߞߵߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߯ߙߋ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ (ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߕߙߍߛߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫).
߆
ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߐ߰ߣߍ߲، ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߛߍ߰ߞߍ߬ߓߟߏߡߊ߬، ߌ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ( ߛߊ߬ߙߊ ) ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߋ߬.
߇
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߸
߈
ߏ߬ ߣߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߣߐ߲߯ ߠߊ߫.
߉
ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߛߍߥߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
߁߀
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߞߕߐ߫ ߛߊ߫.
߁߁
ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߣߊ߬ ߕߏߒߘߐ ߡߊߞߟߌ߫ ( ߢߊߣߌ߲ ߡߊ߬ ).
߁߂
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߌߖߌ ߘߐ߫.
߁߃
ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߐߙߍ ߕߍߡߊ߬.
߁߄
ߓߊ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ( ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߞߏ ߘߐ߫).
߁߅
ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߢߊ߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߫.
߁߆
ߊ߬ߦߌ߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲ߥߎ߬ߟߋ߲ ߠߊ߫ (ߕߋ߬ߟߋ ߓߋ߬ ߕߎߡߊ).
߁߇
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߏ߬ߣߍ߲߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.
߁߈
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫ ( ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߲ߘߊ ߡߊ߬ ).
߁߉
ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߦߟߍ߬ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߘߏ߫ ߞߐ߫ ߘߋ߬.
߂߀
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫؟.
߂߁
ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.
߂߂
ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬.
߂߃
ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.
߂߄
ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.
߂߅
ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫، ߛߙߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.