߁
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߛߘߍߟߏߟߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߌ߮ ߕߍ߫.
߂
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߘߐߛߘߊߣߍ߲ ߕߍ߫ ( ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߞߊߡߊ߬).
߃
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߣߌ߫ ߛߙߋߦߊߓߊ߯ߕߐ ߕߍ߫.
߄
ߝߏߟߏ߲߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋ߬.
߅
ߕߊ߫ ( ߝߏߟߏ߲߫ ) ߢߐ߲߬ߛߐ߲߬ߡߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
߆
ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߞߎ߲ ߠߊ߫.
߇
ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ ߞߊ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߯ ߏ߬ ߟߊ߫.
߈
ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߜߏߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߡߊ߬.
߉
ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫، ߞߏ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߣߊ߫.
߁߀
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ (ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫)߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߜߘߍߞߍ߫ ߸ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߁
ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߓߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߂
ߤߊ߲߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬.
߁߃
ߊ߬ߟߋ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߟߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߐ߬ߡߛߊ߬ߦߌ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫.
߁߄
ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߬ߦߊ߬ߘߏ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.
߁߅
ߛߍ߬ߡߍ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ ߟߋ߬.
߁߆
ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߋ߬.
߁߇
ߞߏ߬ߞߏ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߘߏ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߞߍ߬؟.
߁߈
ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
߁߉
ߊ߬ߦߌ߫ ߹ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫.
߂߀
ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߟߋ߬.
߂߁
ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ( ߌ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ) ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߸ ߘߐ߬ߛߊߙߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ ߟߋ߬.
߂߂
ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߣߐ߫.