߁
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߕߍ߫، ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߕߍ߫.
߂
ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߟߊ߫؟.
߃
ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߬ߟߏ߫ ( ߘߓߌ߬ ) ߘߐ߬ߛߊ߲߬ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߄
ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.
߅
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߞߍ߬ ߸ ߊ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫.
߆
ߊ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߖߌ߫ ߔߎߦߌߔߎߦߌߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.
߇
ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߏ ߣߌ߫ ߛߌߛߌ߫ ߞߟߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫.
߈
‹ ߊߟߊ߫› ߛߋߣߴߏ߬ ߣߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ( ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ) ߘߋ߬.
߉
ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
߁߀
ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.
߁߁
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲߫ ( ߛߊ߲ߖߌ߫ ) ߡߛߊ߬ߦߌ߬ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ ߕߍ߫.
߁߂
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ( ߛߣߍ߬ ) ߘߎ߯ ߛߍ߲ߞߍߟߊ ߕߍ߫ ( ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ).
߁߃
‹ ߘߐ߬ߛߊߙߌ› ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.
߁߄
ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ߬ ( ߞߊ߲߫ ) ߘߌ߫ ߞߏߦߌ߫.
߁߅
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ߞߍ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫.
߁߆
ߒ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ߞߍ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫.
߁߇
ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬، ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫.