߁
ߌ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߕߐ߮ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫߸
߂
ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫.
߃
ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ( ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߢߊ߬ߞߏ߫ ) ߟߊߕߍ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ( ߏ߬ ߡߊ߬ ).
߄
ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߍߥߎߟߍ ߟߊߓߐ߫.
߅
ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߰ߛߊ߬ ߖߊߙߊ߲߫ ߝߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.
߆
ߊ߲ ߘߌߣߵߌ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ( ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ) ߝߏ߫ ߌ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬.
߇
ߝߏ߫ ߡߍ߲ ( ߞߐߢߌ߬ߣߊ) ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫.
߈
ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߌߣߵߌ ߓߍ߲߬ ߌ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߐ߫.
߉
ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߦߟߌߟߊߓߌߟߊ ߞߍ߫ ߖߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߦߟߌߟߊߓߌߟߊ ߞߊ߬ ߞߏߢߊ߬.
߁߀
( ߊߟߊߞߏ ) ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߫ ( ߊ߬ ߟߊ߫ ).
߁߁
ߞߎ߬ߠߊ߲߬ߜߏ߬ߓߊ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.
߁߂
ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߕߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߐ߫.
߁߃
ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫.
߁߄
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫.
߁߅
ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ߫.
߁߆
ߤߋߦߌ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟
߁߇
ߟߊ߬ߓߊ߲ (ߛߏ) ߕߊ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬.
߁߈
( ߞߎߡߊ ) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߝߊ߬ ߝߟߐߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
߁߉
ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߕߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.