߁
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߘߓߌ ߕߍ߫.
߂
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ߫ ߕߊ߲ ߕߍ߫.
߃
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߘߊߓߍ߲ ߕߍ߫، ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߦߙߋߞߋ ߕߍ߫.
߄
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ ߕߊ߯ߕߐ ߕߍ߫.
߅
ߊ߬ߝߐ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊߞߟߌߡߊ ߦߋ߫ ߓߊ߬؟.
߆
ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟.
߇
ߌߙߊߡߎ߲߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
߈
ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߘߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.
߉
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߓߊ ߡߊߟߛߍ߫ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫.
߁߀
ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߓߟߐ߬ ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߲߬ ߕߌ߮.
߁߁
ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.
߁߂
ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫.
߁߃
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߌߟߡߊ ߟߊߛߏ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.
߁߄
ߓߊ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߟߊ߬ߛߌ߰ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬.
߁߅
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߣߍߡߴߊ߬ ߞߘߐߓߐ ߞߊߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ( ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ) ߥߍ߫.
߁߆
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߛߌ߬ߕߌ߫ ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߞߊߡߊ߬ ߟߋ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߠߊߝߍߦߊ߫ ( ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ) ߥߍ߫.
߁߇
ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߟߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬.
߁߈
ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐߛߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߘߡߊߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬.
߁߉
ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߗߍ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߌߚߌ߫.
߂߀
ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߘߍ߬ߜߍ ߟߊ߫.
߂߁
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊ߲߫ ߸ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߡߐߢߐ߲ߞߐ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߓߘߎߓߘߍ-ߓߘߎߓߘߍ߫.
߂߂
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߝߙߍߕߍߕߍ߫.
߂߃
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬، ߏ߬ ߦߟߌߓߌߟߊ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߡߎ߲߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߫؟.
߂߄
ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ ߘߌ߫ ( ߣߡߌߛߊ ߡߊ߬) ߸ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߒߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߍߛߌ߯ ߟߊߘߊ߲߫ (ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ) ߒ ߠߊ߫ ( ߛߎ߬ߟߊ߬ ) ߢߣߊߡߦߊ ߦߋ߫.
߂߅
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߴߊ߬ߟߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߢߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߏ߲.
߂߆
ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߘߌ߬ ߊ߬ߟߋ߫ ߛߘߌ߬ߢߊ ߞߊ߲߬ ߝߣߊ߫.
߂߇
ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߣߌ߫ ߡߝߊߣߍ߲.
߂߈
ߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫.
߂߉
ߒ߬ߓߊ߬ ߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߢߊ.
߃߀
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߞߣߐ߫.