߁
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߣߍߦߊ.
߂
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ (ߞߣߍߦߊ ߘߐ߫) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.
߃
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.
߄
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.
߅
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬.
߆
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲߫.
߇
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߣߌ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫.
߈
ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߞߣߐ߬ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.
߉
( ߒ߬ߓߊ߬ ) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ( ߕߊ ߏ߬ ) ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߟߋ߫.
߁߀
ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ( ߕߊ ߏ߬) ߡߊߣߐ߯ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߖߋ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߞߟߋ߫.
߁߁
ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬.
߁߂
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߓߐ߫ ( ߜߐ߲߬ߝߛߊ ߕߍ߰ ߞߊ߲ ߡߊ߬).
߁߃
ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍߡߛߏ ߟߊߕߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߲߬ ߟߏ߲.
߁߄
ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߞߵߊ߬ ߥߙߐ߬ߛߐ ߟߎ߬ ߓߎ߲ߘߊ߲߫، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ( ߟߊ߫ ߘߎ߱ ) ߘߊߝߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋߎ߫.
߁߅
( ߊߟߊ߫) ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ( ߛߎ߮) ߞߐߝߟߌ ߟߊ߫.