߁
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߕߍ߫.
߂
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ ߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߏ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.
߃
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߴߌ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߌ ߞߐ߲߫ ߝߛߍߞߘߎ߫.
߄
( ߌ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ) ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߌ ߟߴߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ ߘߌ߫.
߅
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ߣߵߌ ߛߐ߫ ߝߏ߫ ߌ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬.
߆
ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߡߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊߙߌߕߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߞߵߌ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬؟.
߇
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߌ ߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߌ ߞߊ߲ߘߊ߫؟.
߈
ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߌ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߌ ߟߊߓߣߊ߬ߦߊ߫؟.
߉
ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߝߊߙߌߕߊߣߍ߲ ߞߘߊߡߊ߫.
߁߀
ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߙߊߟߌߟߊ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬.
߁߁
ߌ ߦߴߌ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ( ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲) ߠߋ߬ ߟߊ߫.