߁
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߙߏ ߕߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߏ߬ߘߏ.
߂
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߣߊߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߕߍ߫.
߃
ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫.
߄
ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߞߏ߬ ߢߌߡߊ߫ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬.
߅
ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߡߊ߬ߖߌ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫.
߆
ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߙߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.
߇
ߒ߬ߓߊ߬ ߡߎ߲߬ ߘߴߌ ߟߐ߬ ߛߞߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫.
߈
ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ߫ ߞߎߛߊ߲ ߘߌ߫ ߘߍ߫؟.