߁
ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ( ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ) ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫.
߂
ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫.
߃
ߊ߬ ( ߕߐ߮ ) ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߓߊ ߘߌ߫.
߄
ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߊ߫.
߅
ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫.
߆
ߤߊ߲߫ ߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߋ߬ ߘߋ߬.
߇
ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ߫.
߈
ߞߐߛߊߦߌ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬.
߉
ߌ ߞߵߊ߬(ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ) ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟.
߁߀
( ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ) ߖߐ߲߭ ߠߊ߫ ߏ߬ ߛߊߟߌ߫ ߕߎߡߊ.
߁߁
ߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬؟.
߁߂
ߥߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫؟.
߁߃
ߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬؟.
߁߄
ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߍ߫ ߦߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߫؟.
߁߅
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߊ߬ ߕߋ߲ߛߌ ߡߊ߬ ( ߕߊߦߌ߲߫ ).
߁߆
ߕߋ߲ߛߌ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
߁߇
ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߙߍ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ( ߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ) ߝߛߊߦߌ߫.
߁߈
ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫.
߁߉
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߌ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߟߋ߫، ߌ ߦߴߌ ߕߌ߲ ߓߌߘߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߌ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫.