߁
ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߘߐ߫ ߘߋ߬.
߂
ߡߋ߬ߘߋ ߞߵߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߟߊ߫.
߃
ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.
߄
ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫.
߅
ߖߐ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߝߎߚߎ߫ ߤߊ߲߯ ߞߣߍ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߕߎߡߊ.