߁
ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߦߙߍߦߙߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߍߦߙߍߟߌ ߟߊ߫ ߜߌߚߌ߫.
߂
ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߥߎߛߊߦߌ߫.
߃
ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬.
߄
ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ( ߡߐ߱ ߦߋ߫ ).
߅
ߓߊ ߌߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߣߵߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫.
߆
ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߘߊߝߘߊߣߍ߲ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.
߇
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫.
߈
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫.